Get Adobe Flash player
There are no translations available.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО КРИМИНОЛОГИЯ

София 1612, ул. „Лерин” № 14, вх. А, ап. 1

тел. 0295854 41; 02872 91 20; 0887 207 862; 0887 694 092

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Б  Ю  Л  Е  Т  И  Н

 

 С О Ф И Я

2018

Брой 18, година ХVІІІ

 

I. ПРИКЛЮЧЕНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ПРОБЛЕМИ НА ПРЕСТЪПНОСТТАИ ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕВИАНТНО ПОВЕДЕНИЕ, ТЯХНАТА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ

ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

ИНСТИТУТ ЗА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО ПРИ БАН

1. Наказателноправни средства за противодействие на престъпността вБългария (екип с ръководител доц. д-р Г.Маринова).

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

  1. Eфективност на наказанието „пробация” (на базата на анализ на дейността на Пробационна служба – Русе)”(проф. д-р П. Шопова и ко

II. НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ,

ПРОВЕЖДАЩИ СЕ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

ИНСТИТУТ ЗА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО ПРИ БАН

1. Право и справедливост– общественото мнение за съдебната система(проф. д-р Ст. Наумова, съвместно изследванес Института за приложни социални науки и ресоциализация на Варшавския университет  и изследователи отРумъния, Унгария и Украйна).

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

1. Изследване на приложимите подходи за въздействие вобществото върхуизвършителите на престъпления”(екип с ръководител гл. ас. д-р Св.Антонов).

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО ПРИ БАН

1. Икономиката в сянка като девиантна практика(проф. д.с.н. Е.Ченгелова, проф. д.с.н.Валентина Златанова,гл. ас. д-р Люба Спасова) (2016–2019г.).

2. Социална среда и девиации: устойчиви зависимости и ситуативни влияния (социални девиации в контекста на съвременните миграционни процеси)“(проф. д.с.н.Анна Мантароваи колектив) (2016–2019г.).

3. „Радикализиране във всекидневието: фактори и механизми за нормализация на радикалността и насилието сред младежи“(гл.ас.д-р Люба Спасова) (2016–2018).

ІІІ. НОВИ КНИГИ НА КРИМИНОЛОГИЧНА И СРОДНА ТЕМАТИКА

1. Защита от дискриминация в България и Европа (сборник с доклади от научна конференция,организирана от Академията на МВР,София, 10 декември 2015г.). С., 2016.

2.Златанова, В. Девиантното поведение. С., „Авангард Прима”, 2017, ISBN978-619-160-760-0.

3. Наумова, Ст. Социология на правото. Исторически традиции и перспективи на развитие(четвърто издание). С., изд. БАН, 2017, 523с.

4.  Наумова, Ст. Основни въпроси на екологичното право. С., изд. БАН, 2017, 435 с.

5. Перспективи за развитието на криминологията в България (материали от кръгла маса, посветена на 30-годишнината от създаването на Българската асоциация по криминология, София, 7 декември 2016 г.). С., изд. БАК, 2017, 198 с.

6. Трудове на Института за държавата и правото. Том ХV. С., изд. БАН, 2017.

7. Трудове на Института за държавата и правото. Том ХVІ. С., изд. БАН, 2017.

 IV.ЗАЩИТЕНИ ДИСЕРТАЦИИ И ХАБИЛИТАЦИИ

НА ЧЛЕНОВЕ НА БАК

1. Аделина Хаджийска – редовна докторантка по наказателен процес в Инситута по държавата и правото при БАН; защитена дисертация на тема „Съдебните актове в наказателния процес“ и присъдена образователно-научната степен „доктор“(19.10.2017 г.); научен ръководител доц. д-р Екатерина Салкова.

2. Гл. ас. д-р Стоян Стоянов от факултет „Национална полиция” на Академията на МВР е избран на академичната длъжност „доцент” (20.10.2017 г.).

V. ЗАЩИТЕНИ  ДИСЕРТАЦИИ  ПО ПРОБЛЕМИ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ПРЕСТЪПНОСТТА И ОТКЛОНЯВАЩОТО СЕ ПОВЕДЕНИЕ  

ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

1. „Функции на разузнаването на съвременната държава” – присъдена образователно-научна степен „доктор по национална сигурност“на Надежда Минкова-Пенчева (Държавна агенция „Технически операции – МВР), научно жури при Академията на МВР.

2. „Разследване на смъртни случаи и телесни повреди при упражняване на правно регламентирани дейности” – присъдена образователно-научна степен „доктор по криминалистика” на Невена Русева, разследващ полицай при Областна дирекция на МВР – гр. Русе, асистент по криминалистика в ЮФ на Русенски университет „Ангел Кънчев), научно жури при Академията на МВР.

VІ. СБИРКИ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИЯ СЕМИНАР

ПРИ БАК

1. „Сътрудничеството – най-важно средство за противодействие на престъпността”(30 май 2017 г.) – докладчик:  доц. д-р Стоян Стоянов, Академия на МВР.

2. „Престъпления от омраза – проблеми на наказателноправната характеристика”(11 декември 2017 г.) – докладчик: ас. Мария Петрова, Институт за държавата и правото при БАН.