Get Adobe Flash player
There are no translations available.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО КРИМИНОЛОГИЯ

София 1612, ул. „Лерин” № 14, вх. А, ап. 1

тел. 0295854 41; 02872 91 20; 0887 207 862; 0887 694 092

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Б  Ю  Л  Е  Т  И  Н

 С О Ф И Я

2017

Брой 17, година ХVІІ

                                                

I. ПРИКЛЮЧЕНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ПРОБЛЕМИ НА ПРЕСТЪПНОСТТАИ ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕВИАНТНО ПОВЕДЕНИЕ, ТЯХНАТА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ

ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

.

ИНСТИТУТ ЗА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО ПРИ БАН

1. Наказателната политика на Република България като държава членка на Европейския съюз (колективен проект с ръководител доц. д-р Г. Маринова, участие на  проф. д-р Н. Манев, доц. д-р Е. Салкова,ас. М. Михайлова и др.) (2014–2016 г.).


РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

  1. Актуални проблеми на пробацията като алтернатива на наказанието „лишаване от свобода” (проф. д-р П. Шопова и колектив).

 

ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА

ОТДЕЛ „АНАЛИТИЧЕН”

1. Състояние и противодействие на измамите по телефона.

 

ЕКПАТ-БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА СЕКЦИЯ, СДРУЖЕНИЕ „ПРЕНЕБРЕГНАТИ ДЕЦА”

1. Изследване на ситуацията, съществуващите проблеми и услугите, предоставяни в кризисните центрове за деца – жертви на трафик и насилие(доклад,представен на Национална конференция „Десет години Кризисен център за деца – предизвикателства и перспективи”,21.09.2016 г., гр. Велико Търново).

 

II. НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ,

ПРОВЕЖДАЩИ СЕ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

 

ИНСТИТУТ ЗА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО ПРИ БАН

1. Право и справедливост– общественото мнение за съдебната система(проф. д-р Ст. Наумова – съвместно изследванес Института за приложни социални науки и ресоциализация на Варшавския университет  и изследователи отРумъния, Унгария и Украйна).

 

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО ПРИ БАН

1. Икономиката в сянка като девиантна практика(проф. д.с.н. Е.Ченгелова, проф. д.с.н.Валентина Златанова,гл. ас. д-р Люба Спасова) (2016–2019г.).

2. Социална среда и девиации: устойчиви зависимости и ситуативни влияния (социални девиации в контекста на съвременните миграционни процеси)“(р-л проф. д.с.н.Анна Мантарова) (2016–2019г.).

3. „Радикализиране във всекидневието: фактори и механизми за нормализация на радикалността и насилието сред младежи“(р-л гл.ас.д-р Люба Спасова) (2016–2018).

 

ІІІ. НОВИ КНИГИ НА КРИМИНОЛОГИЧНА И СРОДНА ТЕМАТИКА

 

1. Велев, О.Мястото на пробацията сред наказателните санкции. Съпоставително изследване на българското и френското наказателно право. С.,БАН, 2016, 851 с.

2. Книга за застъпничеството – препоръки за защита на българските деца в движение в страната и Европа. С., издадена от ЕСРАТ-България в рамките на проект „Марио 3 – Защита на децата в движение в Европа”. 2016.

 

ІV. ЗАЩИТЕНИ  ДИСЕРТАЦИИ  ПО ПРОБЛЕМИ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ПРЕСТЪПНОСТТА И ОТКЛОНЯВАЩОТО СЕ ПОВЕДЕНИЕ  

ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

 

1. „Социално-педагогически проблеми на ресоциализацията на безнадзорни деца” – присъдена образователно-научната степен „доктор по педагогика“, Факултет по педагогика на СУ „Св. Кл. Охридски”.

2. „Превенция на насилието сред малолетни в дейността на специализирания полицейски служител за работа с деца” – присъдена образователно-научната степен „доктор по педагогика“, Факултет по педагогика на СУ „Св. Кл. Охридски”.

3.  „Организация на оперативно-издирвателната дейностза противодействие на измами” – присъдена образователно-научната степен „доктор по национална сигурност“ на ст. преп. Андрей Джунин, наученръководител д-рЗдравко Стоилков, Академия на МВР.

4. „Дейност на органите на МВР по сигналите, предложенията и жалбите на граждани” – присъдена образователно-научната степен „доктор по национална сигурност” на Нина Тодорова-Якова, наученръководител проф.д-рСтаври Фердов, Академия на МВР.

5. „Опазване на обществения ред от полицейските органи при масови мероприятия” – присъдена образователно-научната степен „доктор по национална сигурност” на Антон Златанов,наученръководител проф.д-р Любомир Тимчев, Академия на МВР.

6. „Полицейска защита на пострадали от престъпления”– присъдена образователно-научната степен „доктор по национална сигурност“ на ас. Милорад Йорданов, наученръководител доц. д-р Бойка Чернева, Академия на МВР.

7. „Психологично профилиране на извършители на престъпления против собствеността”– присъдена образователно-научната степен „доктор по психология“наВладимир Жечев, наученръководител проф. д.пс.н. Бойко Ганчевски, Академия на МВР.

8. „Опазване на обществения ред в региони с компактно ромско население”– присъдена образователно-научната степен „доктор по национална сигурност“наХристо Иванов, научен ръководител доц. д-р Марчо Марков, Академия на МВР.

9. „Управление на инвестиционни проекти с минимален риск за корпоративната сигурност” – присъдена образователно-научната степен „доктор по национална сигурност“наГеорги Константинов, научен ръководител доц. д-р Антон Маринов, Академия на МВР.

 

V. МЕРОПРИЯТИЯ НА БАК

 

1. Проведенасбирка на постоянно действащия семинар на Асоциациятас ръководител проф. Юлия Бояджиева, 21 юни 2016 г., на тема  „Актуално състояние, резултати и ефективност от експлоатирането на Единната информационна система за противодействие на престъпността”– представенаинформацията от г-жа Иванка Конакчийска от отдел „Аналитичен” при Върховната касационна прокуратура.

2. Организирана кръгла маса „Перспективи за развитието на криминологията в България”, посветена на 30-годишнината от учредяването на БАК, София, Учебен център на висшия адвокатски съвет, 7 декември 2016 г.