Get Adobe Flash player
There are no translations available.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО КРИМИНОЛОГИЯ

София 1612, ул. „Лерин” № 14, вх. А, ап. 1

тел. 02958 54 41; 02872 91 20; 0887 207 862; 0887 694 092

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Б  Ю  Л  Е  Т  И  Н

 С О Ф И Я

2016

Брой 16, година ХVІ

I.               ПРИКЛЮЧЕНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ПРОБЛЕМИ НА ПРЕСТЪПНОСТТА И ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕВИАНТНО ПОВЕДЕНИЕ, ТЯХНАТА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ

ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

.

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПО КРИМИНАЛИСТИКА И КРИМИНОЛОГИЯ – МВР

(Център за полицейски изследвания)[1]

1.    Задържане на лица от органите на полицията(д-р В. Генова) (публикацията е на електронен носител).

2.    Подобряване работата на пътната полиция по прилаганетона при­ну­ди­телни ад­ми­нистративни мерки по Закона за движение по пътищата (д-р Ив. Баръмски, М. Ангелова) (публикацията е на електронен носител).

3.    Противодействие на джебчийските кражби (Б. Гюров) (неприключено изследване).

4.    Дейност на полицията за превенция на домовите кражби (Р. Михайлов) (неприключено изследване).

5.    Проучване на общественото мнение запрестъпността и полицията във Видинска, Кюстендилска, Сливенска и Хасковска област (доц. д-р Б. Геков, В. Гю­ро­ва, Н. Казазян) (неприключено изследване).

6.    Прием на граждани от полицията и работа с жертвите на престъпления (д-р В. Генова, К. Колев) (неприключено изследване).

7.    Дейност на полицията по ограничаване на пътнотранспортните произшествия с пешеходци (д-р Ив. Баръмски) (неприключено изследване).

8.    Подобряване на полицейския контрол на пътното движение в населените места (М. Ангелова) (неприключено изследване).

 

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

  1. Трафик на хора – наказателноправна и криминологична характеристика и превенция  (проф. д-р Ив. Сълов и колектив).

 

ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА

ОТДЕЛ „АНАЛИТИЧЕН”

1.    Престъпления по транспорта – проблеми и противодействие.

 

ЦЕНТРАЛНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

1.  Индивидуално-възпитателна и превантивна дейност на обществените възпитатели като органи на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (доклад с автори д-р Д. Кюланов и Д. Михайлова, участие в емпиричната част и обобщаването на Л. Загорова и М. Ценкова).

 

ЕКПАТ БЪЛГАРИЯ – СДРУЖЕНИЕ „ПРЕНЕБРЕГНАТИ ДЕЦА[2]

      1. Анализ на положението на децата – жертви на трафик, настанени в

          кризисните центрове за деца, пострадали от трафик и насилие, и на

          ефективността на системата за закрила на децата – изследване по

          проект „Марио“, финансиран от ЕК.

 

II. НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ,

ПРОВЕЖДАЩИ СЕ ПРЕЗ 2016ГОДИНА

 

ИНСТИТУТ ЗА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО ПРИ БАН

1.    Право и справедливост – общественото мнение за съдебната система (проф. д-р Ст. Наумова – съвместно изследване с Института за приложни социални науки и ресоциализация на Варшавския университет  и изследователи от Румъния, Унгария и Украйна).

2.    Наказателната политика на Република България като държава членка на Европейския съюз (колективен проект с ръководител доц. д-р Г. Маринова, участие на  проф. д-р Н. Манев, доц. д-р Е. Салкова,ас. М. Михайлова и др.) (2014–2016 г.).


РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

  1. Актуални проблеми на пробацията като алтернатива на наказанието „лишаване от свобода” (проф. д-р П. Шопова и колектив).

 

ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА

ОТДЕЛ „АНАЛИТИЧЕН”

1.    Състояние и противодействие на измамите по телефона.

 

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО ПРИ БАН

секция „Социален контрол, отклонения и конфликти”

1.     Икономиката в сянка като девиантна практика (проф. д.с.н. Е. Ченгелова, проф. д.с.н. Валентина Златанова, гл. ас. д-р Люба Спасова) (2016–2019 г.).

 

ІІІ. НОВИ КНИГИ НА КРИМИНОЛОГИЧНА И СРОДНА ТЕМАТИКА

 

1.    Ковачева, Г. Корпоративна престъпност. Варна, ВСУ „Черноризец Храбър”, 2015, 239 с.

2.    Наумова, С.Социология на правото. Исторически традиции и перспективи на развитие (трето преработено издание). С., БАН, 2015,535 с.

3.    Научни трудове на Института за държавата и правото при БАН,доклади от конференцията „Законодателен процес, правна социализация, правно съзнание (правно-социологически и криминологични аспекти)”, организирана от секцията по публичноправни науки към ИДП при БАН и БАК (София, 17 декември 2014 г.). Том 12, С., 2015.

4.    Стойчев, Т. Криминология и противодействие срещу престъпността. С., „Пропелер”, 2015, 468 с.

5.    Шопова, П. Основи на приложната криминология. Плевен, „Медиатех”, 2015, 279 с.

6.    Шопова, П., Св. Антонов. Работа на институциите в Русенски регион с жените-правонарушители. Плевен, „Медиатех”, 2015, 191 с.

7.    Кюланов, Д и Загорова, Л.,Ситуационен анализ на „децата в движение“ в България и капацитета на системата за закрила на децата за предоставяне на социални услуги за тях. С., „Сепаинформа”, 2015, 116 с.

8.    ЕКПАТ България, под редакцията на Загорова, Л. Въпроси и отговори за търговската сексуална експлоатация на децата. Информационна брошура на ЕКПАТ Интeрнешънъл. С., 2015, 28 с.

9.    ЕКПАТ България, под редакцията на Загорова, Л. Информацонна брошура на ЕКПАТ Интeрнешънъл „Не отвръщай поглед встрани! Сигнализирай за случаи на детски секс туризъм!”. С., 2015.

 

ІV. ЗАЩИТЕНИ  ДИСЕРТАЦИИ  ПО ПРОБЛЕМИ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ПРЕСТЪПНОСТТА И ОТКЛОНЯВАЩОТО СЕ ПОВЕДЕНИЕ  

ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

1.    „Домашното насилие върху жени – политики за социална защита”– присъдена образователно-научната степен „доктор по социология“ на Ваня Ганева, научен ръководител проф. д.с.н. Валентина Златанова,Институт за изследване на обществата и знанието при БАН.

2.     „Организация на полицейското сътрудничество в Шенгенското пространство” – присъдена образователно-научната степен „доктор по национална сигурност“ на гл. ас. Павел Николов, научен ръководител доц. д-р Руси Янев, Академия на МВР.

3.    „Конструкция и динамика на социално-мрежовия анализ за разкриване на организирана престъпна група” –  присъдена образователно-научната степен „доктор по национална сигурност” нагл. ас. Светлозар Марков, научен ръководител проф. д-р Йордан Пенев, Академия на МВР.

4.    „Психологически профил на извършителите на компютърни престъпления” –  присъдена образователно-научната степен „доктор по психология на дейността” наАстра Манасиева, научен ръководител проф. д.пс.н. Бойко Ганчевски, Академия на МВР.

5.    „Граничен контрол на чужденците в Република България”” – присъдена образователно-научната степен „доктор по национална сигурност“ на Елена Фичерова, научен ръководител проф. д-р Любомир Тимчев, Академия на МВР.

 

V. ХАБИЛИТАЦИИ НА ЧЛЕНОВЕ НА БАК

ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

1.    Доц. д-р Петя Шопова от ЮФ на Русенски университет „Ангел Кънчев” е из­брана на академичната длъжност „професор“.

2.    Доц. д.с.н.  Анна Мантароваот Института за изследване на обществата и знанието при БАНе из­брана на академичната длъжност „професор“.

 

VІ. ОТЛИЧИЯ НА ЧЛЕНОВЕ НА БАК

 

1.    Г-н Тодор Предов, доктор по право, е удостоен със званието „член-кореспондент” наОбществената академия за наука, образование и култура за цялостното му творчество в областта  на националната сигурност, криминологията, фалеристиката (колекциониране на ордени, медали и други почетни знаци), нумизматиката и други области.

 

VІІ. МЕРОПРИЯТИЯ НА БАК

 

  1. Сбирки на постоянно действащияСеминар по кри­ми­нология с ръководители проф. д.ю.н. Боян Станков и проф. д.ю.н. Юлия Бояджиева:

·      Информация от участие в научна конференция на балканските криминолози “Създаване на криминологична карта на Балканите”(Институт “Макс Планк”, ЮФ на Загребския университет), Загреб, август, 2014 г. – докладчик: Иван Георгиев.

·      Информация за семинар „Мерки за защита на жертви от полово базирано насилие и въвеждане на мерките на общностното право за защита на жертвите в националното законодателство”,организиран от Съюза на съдиите в България в рамките на международен проект (София, 6–7 ноември 2014 г.) – докладчик: доц.д-р Светла Маргаритова-Вучкова (информация за семинара е публикувана в сайта на БАК).

·      Миграционните процеси в България в контекста на националната сигурност– докладчик – д-р Николай Чирпанлиев.

·      „Електронното наблюдение на правонарушителите в наказателно-изпълнителната и криминологичната практика” – докладчици: Ана Филибева, Валентина Караганова (Главно управление „Изпълнение на наказанията” при МП),която представи резултати от проекта „Засилване прилагането на пробационните мерки в съответствие с европейските стандарти и система за електронен мониторинг” по Националния финансов механизъм 20092014.

 

2. Съвместно със Съюза на съдиите в България БАК организира публична лекция на тема „Процесуална справедливост за жертвите на престъпления”, изнесена от именития холандски учен в областта на виктимологията и възстановителното правосъдие проф. Ян ван Дайк (февруари 2015 г.) (информация за събитието е публикувана в сайта на БАК).


[1]В края на 2015 година Центърът за полицейски изследвания  към НИКК-МВР е закрит.

[2]По проект „Не отвръщай поглед встрани!” ЕКПАТ България създава национална уеб страница за докладване на случаи на детска сексуална експлоатация в рамките на Европейската онлайн платформа за сигнализиране на случаи на детски секс туризъм: www.reportchildsextourism.eu