Get Adobe Flash player
There are no translations available.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО КРИМИНОЛОГИЯ

София 1000, ПК 934, тел. 95854 41;

0887 207 862

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Б  Ю  Л  Е  Т  И  Н

 С О Ф И Я

2015

Брой 15, година ХV

 

I.               ПРИКЛЮЧЕНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ПРОБЛЕМИ НА ПРЕСТЪПНОСТТА И ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕВИАНТНО ПОВЕДЕНИЕ, ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ

ПРЕЗ 2014 г.

 

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПО КРИМИНАЛИСТИКА И КРИМИНОЛОГИЯ – МВР

 

1.    Общественото мнение за престъпността и полицията във Великотърнов­ска и Варненска област (доц. д-р Б. Геков, д-р, В. Гю­ро­ва, Н. Казазян).

2.    Организация на ОИД за разкриване на имотни измами”  (Б. Гю­ров).

3.    Превантивна дейност на полицията за ограничаване на престъпления, свързани с разпрост­ранение на ак­цизни стоки без бандерол (Е. Трайкова)

4.    Задържане на лица от органите на полиция (К. Ко­лев и В. Генова, доктор по икономика).

 

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“, ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 

1.    Корпоративна престъпност (криминологични аспекти) (ас. Галина Ковачева) – подготвена монография.

 

ИНСТИТУТ ЗА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО ПРИ БАН

 

1.    Контрабандата по чл. 242 от НК (материалноправни аспекти) (ас. М. Тихова).

 

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“,

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 

1.    Работа на институциите в Русенския регион с жените  правонарушители (доц. д-р П. Шопова и колектив) – партньори по проекта: Областна дирекция на МВР, Областно звено "Изпълнение на наказанията"- пробационна служба, местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (подготвя се цялостна публикация)

2.    ???Правно-социологически и криминологични аспекти на дискри­ми­на­цията по пол в контекста на европейските стандарти (проф. Ст.Наумова, д-р).

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА

 

1.    Повишаване на правната култура на деца с асоциални нагласи чрез интерактивно възпитание – в рамките на проект по програма „Сократ-Коменски” на Социално-педагогическия интернат „Проф. Петър Мутафчиев“ – гр. София, със съдействието на ФП на СУ и на Софийския районен съд.

 

ЕКПАТ-БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА СЕКЦИЯ, СДРУЖЕНИЕ „ПРЕНЕБРЕГНАТИ ДЕЦА”

 

Ситуационен анализ на „децата в движение” в България и капацитетът на системата за закрила на децата и предоставяне на социални услуги за тях(Д. Кю­ланов, д-р, Л. Загорова) по международен проект на ЕС  „Марио-2” –„Съвместни действия за защита на децата мигранти от Централна и Югоизточна Европа от насилие, експлоатация и трафик в Европа” (публикация на български и английски език). Анализът е представен през януари 2015 г. на научно-практически конференции в България и Холандия.

 

II.            НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОВЕЖДАЩИ СЕ ПРЕЗ 2015 г.

 

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПО КРИМИНАЛИСТИКА И КРИМИНОЛОГИЯ – МВР

 

1.    Задържане на лица от органите на полиция(К. Колев, В. Генова, д-р).

2.    Подобряване работата на пътната полиция по прилаганетона при­ну­ди­телни ад­ми­нистративни мерки по Закона за движение по пътищата (Ив. Баръмски, д-р, М. Ангелова).

3.    Превантивна дейност на полицията за ограничаване на престъп­ления, свързани с разпространение на акцизни стоки без бандерол (Е. Трайкова).

4.    Организация на оперативноиздирвателната дейност за разкриване на имотни измами (Б. Гюров).

5.    Противодействие на джебчийските кражби (Б. Гюров).

6.    Дейност на полицията за превенция на домовите кражби (Румен Михайлов).

7.    Регионални проучвания на общественото мнение запрестъпността и полицията” с ръководител  доц. Б. Геков, д-р и участници: спец. І ст. В. Гюрова и спец. ІІІ ст. Н. Ка­зазян Целта на изследването е да се проучи общественото мнение за престъпността и полицията в областите Кърджали, Варна и Велико Търново. В Кърджалийска област бяха анкетирани 686 граждани и 181 полицейски служи­тели.

8.    Прием на граждани от полицията и работа с жертвите на престъпления (В. Генова, д-р, К. Колев).

9.    Дейност на полицията по ограничаване на пътнотранспортните произшествия с пешеходци (Ив. Баръмски, д-р).

10.Подобряване на полицейския контрол на пътното движение в населените места (М. Ангелова ).

 

ИНСТИТУТ ЗА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО ПРИ БАН

 

1.    Наказателната политика на Република България като държава-членка на Европейския съюз (доц. Г. Маринова, д-р и колектив) (2014–2016 г.).

2.    Общи минимални стандарти относно процесуалните права на за­по­дозрените лица и обвиняемите според правото на ЕС и въвеждането им в българския НПК (доц. Г. Маринова, д-р) (2014–2016 г.).

3.    Правно-социологически аспекти на нормотворческия процес във връзка с чл. 58а от Наказателния кодекс на Република България (ас. М. Михайлова)

4.    Проблеми на наказателното правораздаване (проф. Н. Манев, д-р)(2014–2016 г.).

5.    Престъпления против правата на гражданите (ас. М. Михайлова)(2014–2016 г.).

6.    Структура и правомощия на Европейската прокуратура (доц. Е. Салкова, д-р) (2014–2016г.).

7.    Същност и значение на сроковете в наказателния процес (ас. Ст. Луканов) (2014–2016г.).

8.    Официалното начало в наказателния процес (ас. Ал. Дончева) (2014–2016г.).


РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“,

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 

1.    Трафик на хора – наказателноправна и криминологична характеристика и превенция  (доц. д-р П. Шопова и колектив).

 

НОВИ КНИГИ И ЕЛЕКТРОННИ ПУБЛИКАЦИИ НА КРИМИНОЛОГИЧНА И СРОДНА ТЕМАТИКА

 

1.    Ангелова, М. Дейност на пътната полиция за безопасно движение в кръстовищата на населените места. С., 2014, 226 с. (сайт на НИКК-МВР).

2.    Баръмски, Ив. Усъвършенстване дейността на пътната полиция по превенция на пътнотранспортната аварийност. С., изд. НИКК-МВР, 370 с.

3.    Белова, Н., Б. Гюров.Убийства на битова основа – същност и специфика на полицейското противодействие.С., 2012, 57 с.(сайт на НИКК-МВР).

4.    Белова, Н. Младежка престъпности виктимизация.С., 2013,32с. (сайт на НИКК-МВР).

5.    Всеки има право на втори шанс (материали от проект, реализиран от Асоциацията за реинтеграция на осъдени лица). С., 2014, ...с.

6.    Геков, Б., В. Гюрова, Н. Казазян.  Регионални проучвания на общественото мнение за престъпността и полицията. С., 2014, 112 с. (сайт на НИКК-МВР).

7.    Павлов, Хр.Версията като метод при разследването. Бургас, „Диамант”, 2014, 210 с.

8.    Трайкова, Е. Полицейско противодействие на престъпността, свързана с ДДС.С., 2013,60с. (сайт на НИКК-МВР).

9.    Ситуационен анализ на „децата в движение” в България и капацитетът на системата за закрила на децата и предоставяне на социални услуги за тях (на български и английски език)(Д. Кю­ланов, д-р, Л. Загорова). ECPAT-Bulgaria, българска секция, Сдружение "Пренебрегнати деца".

 

11.ЗАЩИТЕНИ  ДИСЕРТАЦИИ  ОТ ЧЛЕНОВЕ НА БАК  

ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

 

1.    „Екологични рискове в трансформиращото се общество” – присъдена научна степен „доктор на социологическите науки” на доц. д-р Анна Мантарова,Институт за изследване на обществата и знанието при БАН.

2.     „Версията като метод при разследването” – присъдена образователно-научна степен „доктор по криминалистика“ на  ас. Христо Павлов, ЮФ на Бургаския свободен университет.

 

12.ЗАЩИТЕНИ  ДИСЕРТАЦИИ  НА СРОДНА ТЕМАТИКА  

ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

·       „Проституция и трафик на хора с цел сексуална експлоатация в България: характеристики, причини, публични политики” – присъдена образователно-научната степен „доктор по социология” наВасил Миков, Институт по изследване на обществата и знанието.

·       „Мотивиране за промяна на младежи с девиантно поведение в процеса на социална работа” – присъдена образователно-научната степен „доктор по педагогика”  на редовен докторант Теодорина Милушева, Факултет по педагогика при СУ „Св. Кл. Охридски”.

·       „Девиантно поведение и социално-педагогическа подкрепа – подрастващи между 14–18 г.” – присъдена образователно-научната степен „доктор по педагогика”  на задочен докторант Теодора Тодорова, Факултет по педагогика при  Великотърновския университет „Св. св. „Кирил и Методий”.

 

13.МЕРОПРИЯТИЯ НА БАК

 

1.              Сбирки на  постоянно действащияСеминар по кри­ми­нология с ръководители проф. д.ю.н.  Боян Станков и проф. д.ю.н. Юлия Бояджиева:

·       Възпоменателна сбирка, посветена на професионалния път и научната дейност на проф. д-р Байчо Панев (4 юни 2014 г.) – спомените и впечатленията са в рубриката „Іnmemoriam” на сайта на БАК.

·       “Реформа в правосъдието спрямо ненавършилите пълнолетие правонарушители и жертви”(24ноември 2014 г.) – докладчик: Иван Георгиев от Софийски районен съд.

2.    На 17 декември 2014 г. се проведе конференция на тема „Законодателен процес, правна социализация, правно съзнание (правно-социологически и криминологични аспекти)”, посветена на 145-та годишнина от създаването на Българската академия на науките, организирана от секцията по публичноправни науки (ППН) към Института за държавата и правото (ИДП) при БАН и Българската асоциация по криминология. Основен доклад на конференцията от проф. д-р Стефка Наумова.