Get Adobe Flash player
There are no translations available.

                                 София 1000, ПК 934,

                                 тел. 0887 207 862; 0887 694 092, 02  872 91 20

                                 е-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 Департамент „Национална и международна сигурност“

Лаборатория за изучаване на рисковете и сигурността

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО КРИМИНОЛОГИЯ

ПРИЛОЖНАТА КРИМИНОЛОГИЯ В БЪЛГАРИЯ

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ,

посветена на 35 години от учредяването на Българската асоциация по криминология

и

5 години от създаването на

магистърската програма „Криминология и политики за превенция на престъпността“

София,

14 и 15 октомври 2021 г.

 

Нов български университет

          Обосновка

Криминологията е многоаспектна научна област, обединяваща в себе си специализирани знания от редица научни сфери. Тя е реален пример за интегрална наука, която успешно развива междудисциплинарните изследвания в посока на изграждане на системен научен модел на причините и условията за съществуването на престъпността, за нейните форми и динамика, който да бъде в основата на ефективни програми и политики за справяне с този тежък проблем на съвременните общества.

          През 70–90-те години на миналото столетие научните изследвания в областта на криминологията в България силно се разраснаха, като акцентът беше поставен върху тяхната емпирична и приложна насоченост. Това доведе до повишаване на обществения авторитет на криминологията, като заедно с това научните й постижения пряко подпомагат работата на правоохранителните и правораздавателните органи. Така криминологията се оказва успешен инструмент на държавната политика в областта на опазването на обществения ред, противодействието на престъпността и националната сигурност.

          Криминологичната наука в България има добри традиции, създадени от плеяда талантливи и отговорни научни работници и изследователи. Не по-малка е заслугата на академичните преподаватели, които продължават да разпространяват криминологичните знания сред студентите.

          Особена роля в съхраняването и развитието на криминологичната наука у нас има Българската асоциация по криминология, която е основана през 1986 г. Тя се превърна в желано научно средище, където криминолозите и учени от сродни научни области могат да представят и обсъждат актуални изследвания и научни постижения, да разработват научни проекти и да създават научни екипи. Дори и когато криминологията у нас преживява тежки времена, БАК продължава да насърчава нейното развитие.

          Идеята за създаване на магистърска програма по криминология съществува отдавна, но тя намери трайна и успешна реализация в Нов български университет. С подкрепата на ръководството на университета, през 2014 г. екип от преподаватели на Департамент „Национална и международна сигурност“ започна работа над учебен план за бъдеща магистърска програма по криминология, която беше насърчена и от БАК. Така през 2016 г. започна прием на студенти и стартира обучението по вече акредитираната от НАОА МП „Криминология и политики за превенция на престъпността“. Това продължава и сега, като вече има завършили 5 випуска студенти.

          Като имаме предвид всичко това, смятаме, че би било подходящо да се организира научна конференция, посветена на двете годишнини, която да отбележи значимите постижения на криминологичната наука в България. Този форум ще бъде и една добра платформа за набелязване на перспективите пред криминологията и насърчаване на млади изследователи и преподаватели да се включат активно в това значимо научно поприще.

          Дните на конференцията ще бъдат и място за среща на утвърдените специалисти и техните ученици и последователи, за предаване на професионален опит и набелязване на нови научни проекти. Това събитие несъмнено ще има широк обществен отзвук и ще даде сериозен тласък на приложната криминология в България.

 

Научен комитет:

проф. д.н. Николай Радулов, ръководител на ДНМС

доц. д-р Светла Маргаритова-Вучкова, председател на БАК

проф. д-р Ненко Дойков, ръководител на ЛИРС

.........................    

Програмен комитет:

проф. д.н. Боян Станков, проф. д.н. Юлия Бояджиева, проф. д-р Петя Шопова, проф. д.н. Анна Мантарова, проф. д-р Димитър Йончев, проф. д-р Христо Георгиев, проф. д-р Калин Гайдаров, доц. д-р Васил Янарлиев, д-р Тихомир Стойчев

.........................

Организационен комитет:

гл. ас. д-р Михаел Димитров [email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ]

гл. ас. д-р Дафинка Сидова [email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ]

Калина Керезова [email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ]

Панели:

.................................................................................

Примерни тематични насоки на докладите:

- Проблеми на приложната криминология в България.

- Девиантност и приложна криминология.

- Престъпността и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в аспекта на приложната криминология.

- Наказателна политика и приложна криминология.

- Пенитенциарна политика и приложна криминология.

- Национална сигурност и приложна криминология.

- Институционализация и деинституционализация в системата за превенция и контрол над престъпността:

- реформата в системата за превенция и контрол над престъпността: държавни и обществени модели;

- особености на системата за превенция на престъпността и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните; проучвания на добри практики

- мерки за процесуална принуда и проблеми на превенцията и контрола над престъпността;

- система за подкрепа и защита на пострадалите от престъпления.

- Общественото мнение за превенцията и контрола над престъпността.

Домашното насилие: характеристики, причини, превенция, контрол.

- Конвенционалната престъпност в полето на приложната криминология.

- Неконвенционалната престъпност (организирана престъпност; пране на пари; корупция; екологична престъпност; компютърна престъпност) в полето на приложната криминология.

Забележка: При представянето на резултати от конкретни емпирични изследвания на престъпността и девиантното поведение, на тяхната превенция и контрол, да се акцентира върху методиката на проучванията и приложението на изследователските резултати.

Време на провеждане:

14. и 15.10.2021 г.

Място на провеждане:

Нов български университет

Финансиране:

Регистрация и такси за участие:

а) ранна регистрация – до 30.06.2021 г.

б) стандартна регистрация – до 31.08.2021 г.

Срокове:

а) предаване на заглавия и кратки анотации (на български език) на докладите (на електронната поща на БАК: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) – до 15.03.2021 г.

б) предаване на пълния текст на докладите (гл. ас. д-р Михаел Димитров: email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) – до 15.09.2021 г.

Изисквания към докладите: кратки анотации на български и английски език; ключови думи на български и английски език; обем: до 10–12 страници (формат А4, шрифт 12, Times New Roman, 1800 знака на страница).