Get Adobe Flash player
There are no translations available.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО КРИМИНОЛОГИЯ

София 1000, ПК 934, тел. 982-90-50,  868-76-59

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Б  Ю  Л  Е  Т  И  Н

Брой 10, година Х, март2010 г.

І. ПРИКЛЮЧЕНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ПРОБЛЕМИ НАПРЕСТЪПНОСТТА, НЕЙНАТА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ

ПРЕЗ 2009г.

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПО КРИМИНАЛИСТИКА И КРИМИНОЛОГИЯ – МВР

1. Превенция и разкриване на производството и разпространението на подправени парични знаци (ст.н.с. І ст. Ю.Бояджиева, д.ю.н., н.с. ІІІ ст. Б. Гюров) – предстои публикуването на 2 монографии.

2. Противодействие на престъпността, свързана с електронни платежни средства (ст.н.с. І ст. Ю.Бояджиева, д.ю.н., н.с. І ст. Е. Трайкова) – предстои публикация.

3. Общественото доверие към полицията (н.с. І ст. В. Гюрова, н.с. ІІІ ст. Н. Казазян) – предстои публикация.

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ“ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” - ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

1. Виктимизацията в сферата на бизнеса (съвместно регионално изследване на Групата за из­след­ва­ния на престъпността към ВСУ с Ад­ми­нистра­цията на областния управител, р-л проф. Б. Станков, д.ю.н.).

2. Виктимизация на студентите от ВСУ (Група за из­след­ва­ния на престъпността към ВСУ).

ИНСТИТУТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ ПРИ БАН

1. Пробацията – правно регулиране, приложение и изпълнение (доц. П. Шопова, д-р).

2. Общественото мнение за множествената дискриминация и изграждане на антидискриминационно правосъзнание (проф. Ст. Наумова, д-р, проф. С. Матеева, д-р, Н. Йонкова).

3. Правната информираност на държавните служители (изследване в рамките на проекта “Да инвестираме в хората” по оперативна програма “Административен капацитет”, финансирана от ЕС) (проф. Ст. Наумова, д-р).

ИНСТИТУТ ПО СОЦИОЛОГИЯ ПРИ БАН

1. Непълнолетните и насилието (колектив с ръководител ст.н.с. І ст. В. Златанова, д.с.н.).

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИ СЪВЕТ ПО ЗАТВОРНО ДЕЛО КЪМ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ИЗПЪЛНЕНИЕНА НАКАЗАНИЯТА” ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

1. Развитие на пробационната служба в България (туининг проект с британската затворническа и пробационна администрация) – издадени методически пособия.

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА - ИНСПЕКТОРАТ

1. Анализ на инцидентите в Министерството на отбраната и Българската армия (полк. Н. Чирпанлиев, д-р).

ІІ. НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОВЕЖДАЩИ СЕ ПРЕЗ 2010 г.

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПО КРИМИНАЛИСТИКА И КРИМИНОЛОГИЯ – МВР

1.Превантивната дейност на полицията за ограничаване на детската виктимизация (ст.н.с. ІІ ст. К. Китанов, д-р).

2. Дейност на полицията за ограничаване на измамите (ст.н.с. ІІ ст. Н. Белова, д-р).

3. Полицейско противодействие на битовите убийства (ст.н.с. ІІ ст. Китанов, д-р, н.с. ІІІ ст. Б. Гюров).

4. Дейност на полицията за ограничаване на младежката престъпност (2010-2011 г.) (ст.н.с. ІІ ст. Н. Белова, д-р).

5. Превенция на престъпността, свързана с усвояване на средства от фондове на Европейския съюз (ст.н.с. І ст. Ю.Бояджиева, д.ю.н., н.с. І ст. Е. Трайкова).

6. Състояние и перспективи за усъвършенстване на полицейските структури (ст.н.с. ІІ ст. Божидар Геков, д-р).

7. Фактори за повишаване ефективността на патрулно-постовата дейност, осъществявана от охранителната полиция (н.с. І ст. В. Гюрова, н.с. ІІІ ст. Н. Казазян).

8. Полицията и решаването на социални конфликти (н.с. І ст. В. Генова, н.с. І ст. К. Колев).

ИНСТИТУТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ ПРИ БАН

1. Правно-социологически аспекти на законодателния процес (проф. Ст. Наумова, д-р).

2. Екологично правосъзнание и право на информация за състоянието на околната среда (проф. Ст. Наумова, д-р).

3. Да живееш в общество, в което си обект на следене (участие на н.с. І ст. Г. Маринова, д-р в работна група “Държавна политика и уредба на следенето” по проект на COST (Европейско сътрудничество в науката и технологиите).

ИНСТИТУТ ПО ПСИХОЛОГИЯ - МВР

1. Анализ и систематизиране на профилни характеристики на извършители на тежки престъпления срещу личността (колектив с р-л ст.н.с. ІІ ст. Н. Стойчев, д-р).

2. Психологични и социално-психологични причини за осъществяване на суицид при служители от МВР (колектив с р-л ст.н.с. І ст. Н. Стойчев, д.пс.н.).

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ“ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” - ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

1.Социалните промени и престъпността в област Смолян – фактори   и тенденции (Група за из­след­ва­ния към ВСУ,р-л проф. Б. Станков, д.ю.н.).

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИ СЪВЕТ ПО ЗАТВОРНО ДЕЛО КЪМ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ИЗПЪЛНЕНИЕНА НАКАЗАНИЯТА”

ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

1. Повишаване капацитета на пенитенциарната система (2009-2010 г.) (туининг проект с британската затворническа и пробационна администрация).

КЛИНИКА ПО СЪДЕБНА ПСИХИАТРИЯ И СЪДЕБНА ПСИХОЛОГИЯ ПРИ ДЪРЖАВНАТА УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА ПО НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ

1. Дееспособност при деменция и депресия – д-р Деница Топузова.

І­­­ІІ. НОВИ КНИГИНА КРИМИНОЛОГИЧНА И СРОДНА ТЕМАТИКА

1. Баръмски, Ив. Усъвършенстване дейността на пътната полиция при настъпване на пътнотранспортни произшествия. С., изд. НИКК-МВР, 2009.

2. Белова, Н.Детска престъпност и полицейска превенция. С.,изд. НИКК-МВР, 2009.

3. Генова, В.Административно обслужване в звената “Контрол на общоопасните средства”.С.,изд. НИКК-МВР, 2009.

4. Гюрова, В., В. Генова, К. Колев.Методическо указание за изработване на Харта на клиента за административните услуги, предоставяни от полицията. С.,изд. НИКК-МВР, 2009.

5. Да инвестираме в хората (сборник с обучителни материали, под редакцията на Ст. Наумова и И. Илиева).

6. Категория “цель” в уголовном, уголовно-исполнительном праве и криминологии (Материалы ІV Российского конгресса уголовного права, 28-29 мая 2009 года, отв. ред. проф. д.ю.н. В.С. Комиссаров, М., “Проспект”, 2009.

7. Маджаров, Е. Психологично портретиране на осъдени на пробация. С.,…..

8. Маринова, Г. Екстрадицията и Европейската заповед за арест. С., “Сиби”, 2009.

9. Пенев, Й., Р. Янев, Р. Радулов, Е. Николов, Р. Рачев, Св. Марков. Оперативно-издирвателна дейност за противодействие на икономическата престъпност. С., Академия-МВР, 2009 (поверително).

10.Славчев, Б., В. Вучков. Сигурност и обществен ред. С., “Фенея”, 2009.

11.Станков, Б.Организираната престъпност (трето издание). С., “Албатрос”, 2009.

ІV. МЕРОПРИЯТИЯ НА БАК

1. Сбирки на Семинара по криминологияс ръководители проф. Б. Панев, д-р и проф. Б. Станков, д.ю.н.:

· “Изпиране на мръсни пари – криминологична характеристика, противодействие и проблеми” (м.  май) – лектор: гл. ас. Руси Янев, д-р.

· Дискусия на тема “Остарял ли е критерият на чл. 93, т. 7 от НК за “тежки престъпления” (м. октомври) – встъпление от проф. Б. Панев, д-р.