Get Adobe Flash player
There are no translations available.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО КРИМИНОЛОГИЯ

София 1000, ПК 934, тел. 982-90-50,  987-49-02

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Б  Ю  Л  Е  Т  И  Н

Брой 9, година ІХ, март2009г.

 

І. ПРИКЛЮЧЕНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ПРОБЛЕМИ НАПРЕСТЪПНОСТТА И НЕЙНАТА ПРЕВЕНЦИЯ ПРЕЗ 2008г.

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПО КРИМИНАЛИСТИКА И КРИМИНОЛОГИЯ – МВР

1. Превантивната дейност на полицията за ограничаване на детската престъпност (ст.н.с. ІІ ст. Н. Белова, д-р).

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИ СЪВЕТ ПО ЗАТВОРНО ДЕЛО КЪМ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ИЗПЪЛНЕНИЕНА НАКАЗАНИЯТА” ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

1. Изготвяне на психологически профили и подходи за третиране на лица, осъдени на пробация за транспортни престъпления, извършени в нетрезво състояние (Е. Маджаров, д-р и колектив).

2. Изготвяне на психологически профили и подходи за третиране на лица, осъдени на пробация за неплащане на издръжка (Е. Маджаров, д-р и колектив).

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА - ИНСПЕКТОРАТ

1. Анализ на инцидентите в Министерството на отбраната и Българската армия (месечно и за цялата 2007 г.) (полк. Н. Чирпанлиев, д-р).

ІІ. НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОВЕЖДАЩИ СЕ ПРЕЗ 2009г.

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПО КРИМИНАЛИСТИКА И КРИМИНОЛОГИЯ – МВР

1. Превенция и разкриване на производството и разпространението на неистински парични знаци (ст.н.с. ІІ ст. Ю.Бояджиева, д.ю.н., н.с. ІІІ ст. Б. Гюров).

2. Противодействие на престъпността, свързана с електронни платежни средства (ст.н.с. ІІ ст. Ю.Бояджиева, д.ю.н., н.с. І ст. Е. Трайкова, н.с. ІІІ ст. Б. Гюров).

3. Превантивната дейност на полицията за ограничаване на детската виктимизация (ст.н.с. ІІ ст. К. Китанов, д-р).

4. Превенция на престъпността, свързана с усвояване на средства от фондове на Европейския съюз (ст.н.с. І ст. Ю.Бояджиева, д.ю.н., н.с. І ст. Е. Трайкова).

5. Дейност на полицията за ограничаване на измамите (ст.н.с. ІІ ст. Н. Белова, д-р; н.с. ІІІ ст. Ил. Вълков).

6. Полицейско противодействие на битовите убийства (ст.н.с. ІІ ст. К.Ккитанов, д-р, н.с. ІІІ ст. Б. Гюров).

7. Общественото доверие към полицията (н.с. І ст. В. Гюрова, н.с. ІІІ ст. Н. Казазян).

ИНСТИТУТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ ПРИ БАН

1. Проблеминакрими­но­ло­гич­ната политика(2007-2009 г.) (проф. Й. Айдаров, д-р).

2. Пробацията – правно регулиране, приложение и изпълнение (доц. П. Шопова, д-р)

ИНСТИТУТ ПО ПСИХОЛОГИЯ - МВР

1. Същност и приложение на психологическите профили в бор­ба­та  с престъп­ността (проф. К. Гайдаров и колектив).

2. Състояние на професионалния стрес при служителите от МВР (проф. А. Величков и колектив).

ИНСТИТУТ ПО СОЦИОЛОГИЯ ПРИ БАН

1. Непълнолетните и насилието (колектив с     ръководител ст.н.с. І ст. В. Златанова, д.с.н.).

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ“ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” - ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

1. Виктимизацията в сферата на бизнеса (съвместно регионално изследване на Групата за из­след­ва­ния към ВСУ с Ад­ми­нистра­цията на областния управител, р-л проф. Б. Станков, д.ю.н.).

2. Социалните промени и престъпността в област Смолян – фактори и тенденции (Група за из­след­ва­ния към ВСУ).

3. Виктимизация на студентите от ВСУ (Група за из­след­ва­ния към ВСУ).

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” - ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

1. Международно наказателно право (проблеми на международната престъпност) (проф. Й. Айдаров, д-р).

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИ СЪВЕТ ПО ЗАТВОРНО ДЕЛО КЪМ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ИЗПЪЛНЕНИЕНА НАКАЗАНИЯТА” ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

1. Повишаване капацитета на пенитенциарната система (2009-2010 г.) (туининг проект с британската затворническа и пробационна администрация).

2. Развитие на пробационната служба в България (2009-2010 г.) (туининг проект с британската затворническа и пробационна администрация).

КЛИНИКА ПО СЪДЕБНА ПСИХИАТРИЯ И СЪДЕБНА ПСИХОЛОГИЯ ПРИ ДЪРЖАВНАТА УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА ПО НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ

1. Дееспособност при деменция и депресия – д-р Деница Топузова.

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА - ИНСПЕКТОРАТ

1. Анализ на инцидентите в Министерството на отбраната и   Българската армия (месечно и за цялата 2009 г.) (полк. Н. Чирпанлиев, д-р).

І­­­ІІ. НОВИ КНИГИНА КРИМИНОЛОГИЧНА И СРОДНА ТЕМАТИКА

1. Ангелова, М.Ограничаване на пътно-транспортни произшествия с деца и юноши. С., изд. НИКК-МВР, 2008.

2. Канушев, М.Социалното конструиране на девиантния субект. С., “Критика и хуманизъм”, 2008 г.

3. Китанов, К.Организираната наркопрестъпност. С., изд. НИКК-МВР, 2008.

4. Криминологията в България в периода на преход – проблеми на теорията, емпиричните изследвания и обучението (материали от кръгла маса, посветена на 20-годишнината от създаването на Българската асоциация по криминолотия). С., изд. БАК, 2008.

5. Организираната престъпност – вчера, днес и утре (Сборник от материали на Третата международна научно-практическа конференция, организирана от ЮФ на Пловдивски университет “П.Хилендарски”, 9 май 2008 г., съставител проф. д-р Й. Айдаров). Пловдив, Университетско издателство. 2008 г.

6. Пенев, Й., Е. Трайкова,Л. Велинова.Превенция и разкриване на екологичните престъпления. С., изд. НИКК-МВР, 2008.

7. Проданов, М.Морал и корупция. С., изд. ИП-МВР, 2008 г.

8. Социална стратификация и социални конфликти в съвременна България. С., фондация “Фридрих Еберт”, 2008 г. (сборник с материали от дискусия, организирана от Центъра за исторически и политологически изследвания).

9. Станков, Б.Малолетни, непълнолетни, противообществени прояви, престъпления, отговорност. Варна, изд. ВСУ, 2008.

ІV. МЕРОПРИЯТИЯ НА БАК

1. Сбирки на Семинара по криминологияс ръководители проф. Б. Панев, д-р и проф. Б. Станков, д.ю.н.:

· “Социология на правото и криминология – съвременни проблеми” (м.  февруари) – лектор: проф. Стефка Наумова, д-р.

· “Психични защитни механизми на извършителите на прес-тъпления”(м. юни) – лектор: проф. Иван Григоров, д-р.

· “Оценка на правонарушителите и нейното приложение в пенитенциарната практика" (м. ноември) - лектор: доц. Емил Маджаров, д-р.

V. ХАБИЛИТАЦИИ И ЗАЩИТЕНИ ДИСЕРТАЦИИ НА КРИМИНОЛОГИЧНА И СРОДНА ТЕМАТИКА

· Ст.н.с. ІІ ст. Никола Манев, д-р, ЮФ на ПУ “П. Хилендарски, Институт за правни науки при БАН – присъдено научното звание “професор” по специалността “наказателен процес”.

· Стефан Георгиев,Клиника по съдебна психиатрия и съдебна психология при Държавната университетска болницапо неврология и психиатрия - защитена дисертация на тема “Когнитивни нарушения при девиантни деца и младежи” и присъдена научно-образователната степен “доктор” по психология.

· д-р Радослав Борисов,Клиника по съдебна психиатрия и съдебна психология при Държавната университетска болницапо неврология и психиатрия - защитена дисертация на тема “Оценка на рисково поведение на лица с психични разстройства за настаняване на лечение ” и присъдена научно-образователната степен “доктор” по медицина.