Get Adobe Flash player
There are no translations available.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО КРИМИНОЛОГИЯ

София 1000, ПК 934, тел. 982-90-50,  987-49-02

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Б  Ю  Л  Е  Т  И  Н

Брой 7, година VІІ, март2007г.

І. ПРИКЛЮЧЕНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ПРОБЛЕМИ НАПРЕСТЪПНОСТТА И НЕЙНАТА ПРЕВЕНЦИЯ ПРЕЗ 2006г.

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПО КРИМИНАЛИСТИКА И КРИМИНОЛОГИЯ – МВР

1.  Дейност на полицията по ограничаване на сексуалната експлоатация на деца (ст.н.с. ІІ ст. Н. Белова, д-р и колектив).

2.  Превенция и разкриване на екологичните престъпления (доц. Й. Пенев, д-р, н.с. І ст. Е. Трайкова).

3.  Дейност на пътната полиция за ограничаване на пътно-транспортни произшествия с пешеходци.

СЪВЕТ ЗА КРИМИНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 ПРИ МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

1.  Национално представително виктимологично изследване’2006

2.  Прилагане на разпоредбите по раздел „Подкуп” и други разпоредби за корупционни престъпления от НК,ефективностна налаганите наказания и на разпоредбите за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност.

3.  Сравнителноправен анализ  на съответствието на българското законодателство с европейските норми за правата на пострадали

4.  Подготвяне на “Сборник със закони за компенсация на пострадали от престъпления в страните от Европа”.

ИНСТИТУТ ПО ПСИХОЛОГИЯ – МВР

1.  Методически препоръки за работа на служителите от охранителна полиция за работа в близост до населението (доц. К. Гайда

ИНСТИТУТ ПО СОЦИОЛОГИЯ

1. Емпирично социологическо изследване (национално представително) “България пред присъединяването към    Европейския съюз” (колектив) с блок от въпроси за виктимизацията на населението (ст.н.с. ІІ ст. А. Мантарова, д-р).

ОТДЕЛ ”МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО, КОНСТИТУЦИОННОСТНА ЗАКОНИТЕ И ПРЕВЕНЦИЯ”

КЪМ ВЪРХОВНАТА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА

1.  Криминологичен анализ на регистрираната и наказаната престъпност  през 2005 г. в Република България.

ГЕНЕРАЛЕН ЩАБ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

1.  Анализ на инцидентите в Министерството на отбраната и Българската армия (месечно и за цялата 2006 г.) (полк. Н. Чирпанлиев, д-р).

ІІ. НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОВЕЖДАЩИ СЕ ПРЕЗ 2007г.

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПО

КРИМИНАЛИСТИКА И КРИМИНОЛОГИЯ – МВР

1.  Превенция и разкриване на производството и разпространението на неистински парични знаци (ст.н.с. ІІ ст. Ю.Бояджиева, д.ю.н., н.с. ІІІ ст. Б. Гюров).

2.  Противодействие на престъпността, свързана с електронни платежни средства (ст.н.с. ІІ ст. Ю.Бояджиева, д.ю.н., н.с. І ст. Е. Трайкова, н.с. ІІІ ст. Б. Гюров).

3.  Превенция на детската престъпност и виктимизация (ст.н.с. ІІ ст. Н. Белова, д-р, ст.н.с. ІІ ст. К. Китанов, д-р).

4.  Взаимоотношенията между полицията и гражданското  общество – проблеми и насоки на раз­витие (н.с. І ст. В. Генова, В. Гюрова и колектив).

5.  Корупционни прояви при осъществяване на пътния контрол – предпоставки и възможности за ограничаване (колектив).

6.  Дейност на пътната полиция по ограничаване на пътно-транспортни произшествия с деца.

СЪВЕТ ЗА КРИМИНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ПРИ МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

1.  Национално представително виктимологично изследване’2007.

2.  Изследване и анализ на рисковите фактори с цел идентифициране на предпоставките и условията за възникването на престъпленията, свързани с трафика на хора, на базата на влезлите в сила присъди по чл. 159а – 159в и чл. 279 – 280 от НК.

3.  Изследване практиките на съдилищата по конституиране и присъждане на размерите на внесени граждански искове от пострадали от престъпления лица.

4.  Стартиране на ежегодно изследване на цената на престъпността.

ИНСТИТУТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ ПРИ БАН

1.  Проблеминакрими­но­ло­гич­ната политика(2006-2008 г.) (проф. Й.

  Айдаров, д-р).

ИНСТИТУТ ПО ПСИХОЛОГИЯ - МВР

1. Същност и приложение на психологическите профили в бор­ба­та с престъп­ността (колектив, съв­мест­но с Научно-мето­дическия съвет по затворно  дело към Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”).

ИНСТИТУТ ПО СОЦИОЛОГИЯ ПРИ БАН

1. Непълнолетните и насилието (2005-2008 г.) (колектив с ръководител ст.н.с. І ст. В. Златанова, д.с.н.).\2.  Емпирично социологическо изследване (национално   представително) с блок от въпроси за  виктимизацията на населението (ст.н.с. ІІ ст. А. Мантарова, д-р).

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ“ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

1.  Виктимизацията в сферата на бизнеса (съвместно регионално изследване на Групата за из­след­ва­ния към ВСУ с Ад­ми­нистра­цията на областния управител, р-л проф. Б. Станков, д.ю.н.).

2.  Криминологични проблеми на данъчните престъпления (Група за из­след­ва­ния към ВСУ с р-л проф. Б. Станков, д.ю.н.).

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” - ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

      1. Международно наказателно право (проблеми на международната престъпност) (проф. Й. Айдаров, д-р).

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИ СЪВЕТ ПО ЗАТВОРНО ДЕЛО

КЪМ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ИЗПЪЛНЕНИЕНА НАКАЗАНИЯТА”

ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

1.  Същност и приложение на психологическите профили в бор­ба­та с престъпността (доц. Е. Маджаров, д-р, съвместно с Института по психология при МВР).

2.  Внедряване на инструментариум за оценка на риска от повторни правонарушения на лица, осъдени на пробация (съвместно с Клиниката по съдебна психиатрия).

3.  Програми за работа с осъдени лица с наркозависимости (колектив).

ЦЕНТРАЛНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

1.  Внедряване на инструментариум за оценка на риска от повторни правонарушения на непълнолетни, контингент на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (съвместно с Клиниката по съдебна психиатрия).

2.  Проблеми на насилието сред подрастващите (колектив).

КЛИНИКА ПО СЪДЕБНА ПСИХИАТРИЯ И СЪДЕБНА ПСИХОЛОГИЯ

 ПРИ ДЪРЖАВНАТА УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА ПО НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ

1.  Оценка на рисково поведение на лица с психични разстройства за настаняване на лечение (д-р Р. Борисов).

2.  Внедряване на инструментариум за оценка на риска от повторни правонарушения на лица, осъдени на пробация (доц. Вл. Велинов д-р, съвместно с ГД”ИН”).

3.  Внедряване на инструментариум за оценка на риска от повторни правонарушения на непълнолетни, контингент на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (доц. Вл. Велинов, д-р, съвместно с ЦКБППМН).

БАЛКАНСКИ ЦЕНТЪР ПО ПРАВО И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ  (със седалище гр. Русе)

1. Анализ на икономическите и други фактори, формиращи нивото на социалните девиации в Разградска област  (подпроект на проекта “Активни услуги на пазара на труда”, финансиран от Министерство на труда и социалната политика, колектив с ръководител ст.н.с. І ст. Ст. Наумова, д-р).

ГЕНЕРАЛЕН ЩАБ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

1. Анализ на инцидентите в Министерството на отбраната и Българската армия през 2007 г. (полк. Н. Чирпанлиев, д-р).

І­­­ІІ. НОВИ КНИГИ

1. Актуални проблеми на превенцията на престъпността”  (материали от Първата международна научно-практическа конференция, организирана от ЮФ на ПУ “Паисий Хилендарски”, 19 април 2005 г.).Пловдив, Университетско издателство, 2006 (под редакцията на Й.Айдаров).

2.  Българското общество пред присъединяване към Европейския съюз (раздел за престъпността с автор А. Мантарова). С., “Изток-Запад”, 2006.

3.  Веселин Каракашев – забележителен учен и човек. С., “Ромина”, 2006 (спомени, съставител П. Цанков).

4.  Генова, В., В. Гюрова,К. Колев. Общественото мнение за полицията. С., изд. НИКК-МВР, 2006.

5.  Копчева, М.Компютърни престъпления. С., “Сиби”, 2006.

6.  Криминологичен анализ на регистрираната и наказаната престъпност. С., ВКП, 2006.

през 2005 г. в Република България.

7.   Маджаров, Е.Психологическо портретиране на правона­ру­шителите. С., “Сиела”, 2006.

8. Наумова, Ст.Основни въпроси на екологичното право. С., “Тракия”, 2007.

9. Райковски, Р.Въведение в приложната криминология. С., “Сиела”, 2006.

10. Станков, Б. Психология на престъплението. С., “Албатрос”, 2006.

11. Тенденции на престъпността в България (резултати от виктимизационно изследване, проведено от Центъра за изследване на демокрацията). С., 2006.

12. Фиданов, Д.. Фрагменти (спомени на прокурора). С., Комсервиз, 2006.

ІV. МЕРОПРИЯТИЯ НА БАК

1.  Сбирки на Семинара по криминологияс ръководители проф. Б. Станков, д.ю.н. и  проф. Б. Панев, д-р:

Представяне и обсъждане на книгата “Социология на отклоняващото се поведение” (С., “Просвета”, 2005, съставител проф. Георги Фотев) (м. февруари) с автори сътрудници от Института по социология при БАН.

“Практика на съдилищата по прилагане на разпоредбите по раздел “Подкуп” от НК през годините на преход” – анализ на резултати от емпирично изследване (м. май) – докладчик: Б. Кайров от СКИ при Министъра на правосъдието.2.  На 22 ноември 2006 г. се проведе кръгла маса “Криминологията в   България в периода на преход – проблеми на теорията, емпиричните изследвания и обучението”, посветена на 20-годишнината от създаването на Българската асоциация по криминология.

V. ХАБИЛИТАЦИИ И ЗАЩИТЕНИ ДИСЕРТАЦИИ

 ОТ ЧЛЕНОВЕ НА БАК

1.  Петя Шопова, д-р, ЮФ на Русенски университет “Ангел Кънчев” – присъдено научно звание “доцент” по криминология.

2.  Десислава Цекова, Институт за правни науки при БАН – защитена дисертация на тема “Изменение на обвинението в наказателното производство” и присъдена научна степен “доктор”.

3.  Н.с. І ст. Екатерина Салкова, Институт за правни науки при БАН – защитена дисертация на тема “Прекратяване на наказателното производство” и присъдена научна степен “доктор”.

4.  Гл. ас. Руси Янев, Академия на МВР - защитена дисертация на тема “Организация на оперативно-издирвателната дейност за разкриване на изпиране на мръсни пари” и присъдена научна степен “доктор”.