Get Adobe Flash player
There are no translations available.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО КРИМИНОЛОГИЯ

София 1000, ПК 934, тел. 982-90-50,  987-49-02

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Б  Ю  Л  Е  Т  И  Н

Брой 6, година VІ, април2006г.

І. ПРИКЛЮЧЕНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ПРОБЛЕМИ НАПРЕСТЪПНОСТТА И НЕЙНАТА ПРЕВЕНЦИЯ ПРЕЗ 2005г.    

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПО

КРИМИНАЛИСТИКА И КРИМИНОЛОГИЯ – МВР

1.  Корупция и полицейска превенция (н.с. І ст. Е. Трайкова).

2.  Организационно-правни и психологични проблеми в дей­ност­та на районния инспектор (н.с. І ст. В. Генова и колектив).

3.  Общественото мнение за полицията (н.с. І ст. В. Гюрова и колектив).

4.  Полицейска криминална статистика (методология и организация) (ст.н.с. ­ІІ ст. Ю. Бояджиева, д.ю.н.).

СЪВЕТ ЗА КРИМИНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 ПРИ МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

1.  Книга на престъпността в Република България през периода на преход (колектив).

2.  Цената на престъпността в България (колектив).

ОТДЕЛ ”МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО, КОНСТИТУЦИОННОСТНА ЗАКОНИТЕ И ПРЕВЕНЦИЯ”

КЪМ ВЪРХОВНАТА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА

               1.  Криминологичен анализ на регистрираната и наказаната престъпност

     през 2004 г. в Република България (в разработката са включени     резултати от документални и анкетни изследвания, извършени от колектив с р-л проф. Б. Панев, д-р: “Структура и география на скритата престъпност; “Разпространение на наркоманиите в страната и свързаната с тях престъпност”; “Неправомерните посегателства върху българските гори”.

ИНСТИТУТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ ПРИ БАН

1.  Превантивната функция на наказателния процес (крими­но­ло­гич­ни и проце­суални аспекти) (проф. Й.Айдаров, д-р, доц. Н.Ма­нев, д-р).

ИНСТИТУТ ПО ПСИХОЛОГИЯ – МВР

1.  Нагласи и очаквания на служителите от МВР за въвеждане на стратегията “Полицията в близост до обществото” (ст.н.с. І ст. А. Величков, д.пс.н., доц. К. Гайдаров, д-р, ст.н.с. ІІ ст. М. Радославова, д-р).

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИ СЪВЕТ ПО ЗАТВОРНО ДЕЛО

КЪМ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА”

ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

1.  Адаптация на програми за корекционна работа с насилствени правонарушители.

ИНСТИТУТ ПО СОЦИОЛОГИЯ

1. Емпирично социологическо изследване (национално

    представително) “България след присъединяването към

    Европейския съюз” (колектив) с блок от въпроси за

    престъпността (ст.н.с. ІІ ст. А. Мантарова, д-р).

КЛИНИКА ПО СЪДЕБНА ПСИХИАТРИЯ И СЪДЕБНА ПСИХОЛОГИЯ

 ПРИ ДЪРЖАВНАТА УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА ПО НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ

1. Биологични параметри при криминално проявени болни от ши­зофрения (д-р П. Маринов).

2. Когнитивни нарушения при пациенти с болестна зависимост от хероин  - приключен първи етап (колектив).

БАЛКАНСКИ ЦЕНТЪР ПО ПРАВО И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ 

(със седалище гр. Русе)

В рамките на проекта по програма ФАР “Регионален омбудсман” са приключени три изследвания с ръководител ст.н.с. І ст. Ст. Наумова, д-р:

     1. Омбудсманът и социалните девиации.

2. Омбудсманът и ограничаването на престъпността и

               корупция­­­та.

          3.  Правна информираност на гражданите относно

               престъп­ността и корупцията.

ІІ. НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОВЕЖДАЩИ СЕ ПРЕЗ 2006г.

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПО

КРИМИНАЛИСТИКА И КРИМИНОЛОГИЯ – МВР

1.  Организираната наркопрестъпност (ст.н.с. ІІ ст. К. Ки­та­нов,  д-р,

     ст.н.с. ІІ ст. Н. Белова,д-р).

2.  Превенция и разкриване на престъпленията, свързани с производството и   разпространението на неистински парични знаци и други платежни средства (ст.н.с. ­ІІ ст. Ю. Бояджиева, д.ю.н. и колектив).

3.  Превенция и разкриване на екологичните престъпления (н.с. І ст. Е. Трайкова и колектив).

4.  Дейност на полицията по ограничаване на сексуалната експлоатация на деца (ст.н.с. ІІ ст. Н. Белова, д-р и колектив).

5.  Полицията в близост до обществото – проблеми и насоки на раз­витие (н.с. І ст. В. Генова, В. Гюрова и колектив).

6.  Корупционни прояви при осъществяване на пътния контрол – предпоставки и възможности за ограничаване (колектив).

СЪВЕТ ЗА КРИМИНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ПРИ МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

1.  Методика за мониторинг на обезщетенията в наказателния процес (колектив).

2.  Виктимологично изследване’2006 (колектив).

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

1.  Виктимизацията в сферата на бизнеса (съвместно регионално изследване на Групата за из­след­ва­ния към ВСУ с Ад­ми­нистра­цията на областния управител, р-л проф. Б. Станков, д.ю.н.).

2.  Криминологични проблеми на данъчните престъпления (Група за из­след­ва­ния към ВСУ с р-л проф. Б. Станков, д.ю.н.).

ИНСТИТУТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ ПРИ БАН

     1. Проблеминакрими­но­ло­гич­ната политика(2006-2007 г.) (проф. Й.

  Айдаров, д-р).

ИНСТИТУТ ПО ПСИХОЛОГИЯ - МВР

1. Същност и приложение на психологическите профили в бор­ба­та с престъп­ността (колектив, съв­мест­но с Научно-мето­дическия съвет по затворно  дело към Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”).

2.     Методически препоръки за работа на служителите от охранителна полиция за работа в близост до населението (доц. К. Гайдаров, д-р).

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИ СЪВЕТ ПО ЗАТВОРНО ДЕЛО

КЪМ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ИЗПЪЛНЕНИЕНА НАКАЗАНИЯТА” ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

1. Същност и приложение на психологическите профили в бор­ба­та с престъпността (доц. Е. Маджаров, д-р съвместно с Института по психология при МВР).

ИНСТИТУТ ПО СОЦИОЛОГИЯ ПРИ БАН

1.  Непълнолетните и насилието (2005-2008 г.) (колектив с ръководител ст.н.с. І ст. В. Златанова, д.соц.н.).

КЛИНИКА ПО СЪДЕБНА ПСИХИАТРИЯ И СЪДЕБНА ПСИХОЛОГИЯ

 ПРИ ДЪРЖАВНАТА УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА ПО НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ

1.  Оценка на рисково поведение на лица с психични разстройства за настаняване на лечение (д-р Р. Борисов).

ГЕНЕРАЛЕН ЩАБ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

1. Анализ на инцидентите в Министерството на отбраната и Българската армия (полк. Н. Чирпанлиев, д-р).

І­­­ІІ. НОВИ КНИГИ

1.  Бояджиева, Ю. Полицейскакриминална статистика. С., изд. МВР, 2005.

2.  Генова, В., В. Гюрова, К. Колев.Организационно-правни и психо­ло­гични проблеми в дей­ност­та на районния инспектор С., изд. МВР, 2005.

3.  Евроинтеграцията на България: проблеми и перспективи (раздел за престъпността с автор А. Мантарова). С., 2005.

4.  Истина и справедливост в наказателния процес (сборник с материали от конференция,   ноември 2004 г.). С., Университетско издателство, 2006.

5.  Китанов, К.  Грабежите – криминологични проблеми и полицейска превенция. С., изд. МВР, 2005.

6.  Криминологичен анализ на регистрираната и наказаната престъпност през 2004 г. в Републка България. С., 2005.

7. Наумова, Ст. Правно-социологически параметри и емпирични характеристики на законодателната власт. С., БАН, 2005.

8. Панев,Б. Мислещата тръстика (сборник миниатюри на правни, криминологични и етични теми). С., “Българска книжница”, 2005.

9. Превантивна педагогика – теория и практика (сборник с материали от международна конференция, 3-7 септември 2005 г.). С., “Екс-Прес”, 2005.

10. Социология на отклоняващото се поведение (сборник, съставител проф. Г. Фотев, д.с.н.) С., “Просвета”, 2005.

11. Стойчев, Н.Психологично профилиране на извършители на убийство. С., “Парадигма”.

НАГРАДЕНИ ЧЛЕНОВЕ НА БАК

Проф. Боян Станков, д.ю.н. получи наградата “Варна” за наука за 2005 г., присъждана от Общински съвет – гр. Варна.

V. МЕРОПРИЯТИЯ НА БАК

1.  Сбирки на Семинара по криминологияс ръководители проф. Б. Станков, д.ю.н. и  проф. Б. Панев, д-р:

·       “Отношение на деца и възрастни към детската проституция и сексуалния трафик” (резултати от социологическо изследване, проведено от сдружение “Пренебрегнати деца”) (м. февруари) – докладчици: Д. Кюланов, д-р и Л. Загорова от ЦКБППМН към Министерския съвет.

Информация относно устройството и внедряването на Единната информационна система за противодействие на престъпността (м. май) - докладчик: Т. Тодоров, н-к сектор ЕИСПП при Министерство на правосъдието.

·       ":Болестни механизми на опасните действия (криминологични и наказателноправни проблеми и практики) – докладчик: проф. П. Дончев, д-р.

2.  Проведена трета среща на преподателите по криминология и сродни дисциплини във висшите училища (27 декември).