Get Adobe Flash player
There are no translations available.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО КРИМИНОЛОГИЯ

София 1000, ПК 934, тел. 982-90-50,  987-49-02,    факс 987 82 10

 

Б  Ю  Л  Е  Т  И  Н

Брой 3, година ІІI, март 2003 г.

 

I. ПРИКЛЮЧЕНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ПРОБЛЕМИ НАПРЕСТЪПНОСТТА И НЕЙНАТА ПРЕВЕНЦИЯ ПРЕЗ 2002 г.

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПОКРИМИНАЛИСТИКА И КРИМИНОЛОГИЯ – МВР

1.  Полицейска превенция на женската престъпност  (н.с. Н.Белова, д-р).

2.  Грабежите и превантивната дейност на полицията   (ст.н.с. С.Китанов, д-р).

3.  Насилието при спортни прояви – криминологични    проблеми  и  противодействие”  (н.с. К.Колев, н.с. В.Генова,  н.с. В.Гюрова).

4.  Компютърна престъпност (ст.н.с.  Ю.Бояджиева, д-р).

5.  Престъпността в сферата на застрахователната дейност (В.Янарлиев, д-р).

ИНСТИТУТ ПО ПСИХОЛОГИЯ – МВР

1.  Личната сигурност в големия град  (доц. А.Величков, д-р на науките).

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИ СЪВЕТ ПО ЗАТВОРНО ДЕЛО  КЪМ  ГЛАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТАТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА

1.  Реализиран проект “Усъвършенстване на качеството на социалната работа в затворите” (съвместно със Сдружение “Институт по социални дейности и практики”) – публикация.

2.  Проведено обучение по Програмата за оценка на риска при правонарушители “ОЕйСис”, включена в проекта

ЦЕНТРАЛНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ  НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ПРИ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

1.  Национална програма за превенция и противодействие на асоциалното поведение на малолетни и непълнолетни.

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

1.  Ниво, структура, причини и противодействие на ромската престъпност (колектив с  ръководител проф. Б.Панев) – публикации във ведомствени издания.

КЛИНИКА ПО СЪДЕБНА ПСИХИАТРИЯ И СЪДЕБНА ПСИХОЛОГИЯПРИ ДЪРЖАВНАТА УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА ПО НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ

1.  Реализиран тренинг за прилагане на инструменти за изследване риска от насилствено поведение  (колектив, със сътрудничеството  на д-р М.Райс, Канада).

ІІ. НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОВЕЖДАЩИ СЕ ПРЕЗ 2003 г.

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПОКРИМИНАЛИСТИКА И КРИМИНОЛОГИЯ – МВР

1.  Корупционна престъпност – полицейско противодействие (В.Янарлиев, д-р, н.с. Е.Трайкова).

2.  Противодействие на организираната престъпност в сферата на производството, трафика и разпространението на наркотици (ст.н.с. К.Китанов, д-р, н.с. Н.Белова, д-р).

3.  Организационно-правни и социалнопсихологически проблеми на дейността на районния инспектор (н.с. В.Генова, н.с. В.Гюрова, н.с. К.Колев).

4.  Полицията в близост до обществото – проблеми и насоки на развитие (н.с. В.Гюрова, н.с. В.Генова, н.с. К.Колев).

5.  Методология и организация на полицейското статистическо наблюдение на престъпността (ст.н.с. Ю.Бояджиева, д-р).

ИНСТИТУТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ ПРИ БАН

1.  Превантивната функция на наказателния процес (криминологични и процесуални аспекти) (доц. Й.Айдаров, д-р, доц. Н.Манев, д-р).

ИНСТИТУТ ПО ПСИХОЛОГИЯ - МВР

1.  Същност и приложение на психологическите профили в борбата с престъпността (н.с. Н.Стойчев, д-р и колектив, съвместно с Научно-методическия съвет по затворно  дело към ГУМЛС).

2.  Вътрешни бариери срещу корупцията (М.Проданов - н-к на Лабораторията по психология – Бургас-МВР).

ЦЕНТРАЛНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИНА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ПРИ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

1.  Анализ на състоянието и тенденциите на престъпността и противообществените прояви, извършени от и срещу малолетни и непълнолетни.

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

1.  Престъпността във Варненска област – проблеми на превенцията и контрола (съвместно изследване на Групата за изследвания към ВСУ с Администрацията на областния управител и Областния съвет за противодействие на престъпността, ръководител проф. Б. Станков, д-р).

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИ СЪВЕТ ПО ЗАТВОРНО ДЕЛО КЪМ ГЛАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТАТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА

1.  Същност и приложение на психологическите профили в борбата с престъпността (съвместно с Института по психология при МВР).

ИНСТИТУТ ПО СОЦИОЛОГИЯ ПРИ БАН

1.  Социология на отклоняващото се поведение (колектив) – предстои публикация.

2.  Виктимизацията на жените (ст.н.с. ІІ ст. Анна Мантарова, д-р).

КЛИНИКА ПО СЪДЕБНА ПСИХИАТРИЯ И СЪДЕБНА ПСИХОЛОГИЯПРИ ДЪРЖАВНАТА УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА ПО НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ

1.  Криминално поведение на психопатите – международно изследване (д-р Р. Терзийски).

2.  Биологични параметри при криминално проявени болни от шизофрения (д-р П. Маринов).

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

1.  Програма за интегриране на ромите в българското общество (колектив с ръководител проф. Гр. Велев, д-р).

ОТДЕЛ ”МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО, КОНСТИТУЦИОННОСТ НА ЗАКОНИТЕ И ПРЕВЕНЦИЯ”КЪМ ВЪРХОВНАТА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА

1.  Корупционна пестъпност (колектив с ръководител доц. А.Билярски, д-р).

ИЗПЪЛНИТЕЛСКА АГЕНЦИЯ “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ИНФОРМАЦИЯ”

ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

1.  Нагласи за суицидно поведение сред военнослужащите (психологически аспекти на проблема).

III. ЗАЩИТЕНИ ДИСЕРТАЦИИ

Станков, Б.Виктимология (учение за жертвите на престъпността), декември, 2002 г., придобита научна степен “доктор на науките”.

ІV. НОВИ КНИГИ

1.  Айдаров, Й.Криминология (трето допълнено и преработено издание). С., изд.  “Сиела”, 2002. 495 с.

2.  Китанов, К., Н.Белова. Партньорство между полиция и медии за превенция на  престъпността. С., изд. НИКК-МВР, 2002,  223 с.

3.  Наумова, С.Социология на правото. С.,изд. “Юриспрес”, 2000.

4.  Петрова, Н., Н.Владинска, В.Караганова, Н.Стойкова. Проект “Усъвършенстване качеството на социалната работа в затворите”. С., изд. “Фабер”, 2002.

5.  Проект “Реформа на политиката за пенитенциарна социална работа”. С., изд. “Балкан прес”, 2002.

6.  Славчев, А.Насилие, физическо малтретиране и сексуална злоупотреба с детето. С., изд. “Дидакта Консулт”, 2002.

7.  Станков, Б.Организирана престъпност (второ преработено и допълнено издание). С., изд. “Албатрос”, 2002.

8.  Стоянов, Д, Н.Петрова, П.Василев, Пл.Киров, Т.Минев.Проект “Международни правни стандарти при третирането на лишените от свобода”. С., изд. “Фабер”, 2001.

V. МЕРОПРИЯТИЯ НА БАК

1.  Сбирки на Семинара по криминология:

·   “Криминологичната теория за стигматизацията в един глобализиран свят” Намалена вменяемост –– докладчик: проф. Б.Панев (май, 2002 г.);

·  “Виктимологична превенция на полицията по отношение на насилствените престъпления срещу жени и деца” – докладчици: ст.н.с. К.Китанов, д-р, н.с. Н.Белова, д-р (юли, 2002 г.);

·  Футболното хулиганство – докладчици: н.с. В.Гюрова, н.с. В.Генова (декември, 2002 г.).

2.  Изготвени списъци на неправителствени организации в България, които се занимават с жени и  деца – извършители и жертви на престъпления.