Get Adobe Flash player
Article Index
IN MEMORIAM
Page 2
All Pages

ПРОФ. БАЙЧО ПАНЕВ – ВИДЕН КРИМИНОЛОГ, ПРЕПОДАВАТЕЛ И ОБЩЕСТВЕНИК

 

На 4 юни 2014 г. се състоя възпоменателна сбирка на Българската асоциация по криминология, посветена на професионалния път и научната дейност на проф. Байчо Панев, доктор по право (13.04.1928–25.10.2013 г.)[2]. Членовете на Асоциацията споделиха спомени за него и впечатления от неговата изследователска, преподавателска и обществена дейност.

Богато и съдържателно е криминологичното творчество, което остави проф. Б. Панев: над220  научни публикации в страната и чужбина, в т.ч. 18 самостоятелни и в съавторство монографии, за 2 от които е носител на награди за високи научни постижения. Тези публикации отразяват резултатите от участието му в многобройни емпирични криминологични, правно-социологически и други изследвания.

Още като практикуващ юрист Б. Панев проявява научни интереси и започва собствени научни изследвания по проблемите на пиянството и престъпността в Ботевградския, Етрополския и Пирдопския район. През 1970 г. защитава първата в България докторска дисертация по криминология на тази тема (Пиянство и престъпност. С., „Наука и изкуство”, 1976).

Неговите монографични трудове „Правосъзнание и престъпност” (С., „Наука и изкуство”, 1977 г.), „Скритата престъпност” (С., „Наука и изкуство”, 1980 г.) и др. ще останат в българската криминологична литература със задълбочената си теоретична обосновка и емпирична аргументация. Той е автор и на 7 от разделите на колективната монография„Основи на на криминологията в България” (С., „Наука и изкуство”, 1983), отразяващи неговите научни интереси към методиката и организацията на криминологичните изследвания, детерминираността на престъпността, икономическата престъпност, превенцията. Негова е заслугата за разработването на методиката на провеждане на регионални изследвания на престъпността, като ръководи първите териториални комплексни криминологични изследвания в Сливенски и Врачански окръг.

Изследователските интереси на Б. Панев са и в гранични научни области като тази между криминологията и социологията на правото. Той е автор на методологията на емпиричното правно-социологическо изследване„Общественото мнение за наказателния закон”(С., БАН, 1987), извършено от колектив на Института за държавата и правото при БАН иСъвета за криминологически изследвания.

Водещата идея, реализирана в цялото криминологично творчество на проф. Панев, е неразривната свързаност на емпиричното проучване, изследователските изводи  и внедряването им в социалната практика.

Колеги споделиха впечатления и от преподавателската дейност на проф. Б. Панев. От 1991 до 2007 г. той е преподавател по криминология в ЮФ на Бургаския свободен университет (БСУ), а през 1995–1998 г. – в СУ „Св. Климент Охридски”. Обширните му теоретични знания и богатият му изследователски опит са обобщени в неговата „Криминология” (изд. на БСУ, с две издания през 1993 и 1995 г.) с цел да бъдат предадени на студентите и на всички, които се интересуват от тази наука.

Проф.Панев е една от основните фигури в създаването на Българската асоциация по криминология/БАК (1986 г.) и заместник-председател в първото ръководство на Асоциацията. Много активно и с вътрешна убеденост той дава идеи и участва в инициативите, които БАК предприема през различни периоди от време: за въвеждането на криминологията като университетска дисциплина в юридическите факултети; за повишаване на криминологичната подготовка на практикуващите юристи, на педагози, икономисти, управленски кадри; за активизиране публикациите на криминологични теми в периодичния печат и в средствата за масово осведомяване.

Самият той има голям личен принос в популяризирането на криминологията и на Асоциацията. Като ръководител на постоянно действащия семинар по криминология към БАК той утвърждава звеното като престижен форум за квалификация и изяви на членовете й.

Присъстващите на възпоменателната сбирка на БАК зам.-председател на СЮБ г-н Димитър Гочев и г-жа Цветанка Спасова – главен секретар на Съюза разкриха друга страна на личността на проф. Байчо Панев – тази на общественик с активното му участие в дейността на СЮБ и в редакционната колегия на списание „Общество и право”, както и на даровит писател, член на Културния дом на Съюза.

Проф. Панев ще бъде запомнен като човек с житейска мъдрост, спокоен и добронамерен, винаги с желание да помогне и да предаде своя опит и знания особено на младите криминолози. Ще бъде запомнен като изследовател със смели и честни научни позиции.

Поклон пред изявения учен, уважавания преподавател и човека проф. Байчо Панев.

 

проф. д.ю.н.Юлия Бояджиева,

председател на БАК  през 1991–2013 г.


[1]Материалът е публикуван в брой 3 от 2014 г. на списание „Правна мисъл”.

[2] Роден на 13.04.1928 г. в гр. Карнобат. Завършва право в СУ „Св. Кл. Охридски”. От 1955 до 1968 г. работи като прокурор. От 1968 до 1990г. е завеждащ отдел в СКИ при Главната прокуратура. Член е на ръководствата на Съюза на учените и Съюза на юристите в България. Член е на първия Висш съдебен съвет през 1990 г. и пет пъти е избиран в Централната избирателна комисия. Участва в работата на Консултативния съвет към Върховната касационна прокуратура през периода 2000–2012 г.