Get Adobe Flash player

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО КРИМИНОЛОГИЯ

София 1000, ПК 934, тел. 95854 41;

0887 207 862

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Б  Ю  Л  Е  Т  И  Н

 

 С О Ф И Я

2014

Брой 14, година ХІV

                                                                                                      

I.   ПРИКЛЮЧЕНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ПРОБЛЕМИ НА ПРЕСТЪПНОСТТАИ ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕВИАНТНО ПОВЕДЕНИЕ, ТЯХНАТА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ

ПРЕЗ 2013 г.

 

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПО КРИМИНАЛИСТИКА И КРИМИНОЛОГИЯ – МВР

 

1.     Измами, свързани с посегателства върху европейския бюджет – ДДС и банкови карти –  проект на ГД „Национална полиция“, утвърден от ЕК в рамките на програмата „Предотвратяване и борба с престъп­ността“ (Е. Трайкова).

2.     Дейност на охранителната полиция по превенцията и ограни­ча­ването на домашното насилие (К. Колев, В. Генова).

3.     Превантивната дейност на пътната полиция (Ив. Баръмски, д-р).

4.     Общественото мнение за престъпността и полицията в област Кърджали(доц. Б. Геков, д-р, В. Гюрова,Н. Казазян).

 

ИНСТИТУТ ЗА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО ПРИ БАН

 

1.     Контрабандата по чл. 242 от НК (материалноправни аспекти) (ас. М. Тихова).

 

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“,

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 

1.     Женската престъпност в Русенския регион – тенденции, фактори, прогнози (доц. П. Шопова, д-р и колектив).

 

II.  НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОВЕЖДАЩИ СЕ ПРЕЗ 2014 г.

 

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПО КРИМИНАЛИСТИКА И КРИМИНОЛОГИЯ – МВР

 

1.     Общественото мнение за престъпността и полицията във Великотърнов­ска и Варненска област (доц. Б. Геков, д-р, В. Гю­ро­ва, Н. Казазян).

2.     Задържане на лица от органите на полиция(К. Колев, В. Генова, д-р).

3.     Подобряване работата на пътната полиция по прилаганетона при­ну­ди­телни ад­ми­нистративни мерки по Закона за движение по пътищата (Ив. Баръмски, д-р, М. Ангелова).

4.     Превантивна дейност на полицията за ограничаване на престъп­ления, свързани с разпространение на акцизни стоки без бандерол (Е. Трайкова).

5.     Организация на оперативноиздирвателната дейност за разкриване на имотни измами (Б. Гюров).

6.     Противодействие на джебчийските кражби (Б. Гюров).

 

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“,

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 

1.     Работа на специализираните органи с жените - правонарушителки в Русенския регион (доц. П. Шопова, д-р и колектив).

2.     Правно-социологически и криминологични аспекти на дискри­ми­на­цията по пол в контекста на европейските стандарти (проф. Ст.Наумова, д-р).

 

ИНСТИТУТ ЗА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО ПРИ БАН

 

1.     Наказателната политика на Република България като държава-членка на Европейския съюз (доц. Г. Маринова, д-р и колектив) (2014–2016 г.).

2.     Общи минимални стандарти относно процесуалните права на за­по­дозрените лица и обвиняемите според правото на ЕС и въвеждането им в българския НПК (доц. Г. Маринова, д-р) (2014–2016 г.).

3.     Проблеми на наказателното правораздаване (проф. Н. Манев, д-р)(2014–2016 г.).

4.     Престъпления против правата на гражданите (ас. М. Михайлова)(2014–2016 г.).

5.     Структура и правомощия на Европейската прокуратура (доц. Е. Салкова, д-р) (2014–2016г.).

6.     Същност и значение на сроковете в наказателния процес (ас. Ст. Луканов) (2014–2016г.).

7.     Официалното начало в наказателния процес (ас. Ал. Дончева) (2014–2016г.).


ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“, ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 

1.     Социалните промени и престъпността в област Смолян – фактори и тенденции (Група за изследвания на престъпността към ВСУ с ръководител проф. Б. Станков, д.ю.н.).

 

III.   НОВИ КНИГИ НА КРИМИНОЛОГИЧНА

И СРОДНАТЕМАТИКА

 

1.     Генова, В. Полиция и социални конфликти. С., НИКК-МВР, 2012, 348 с.

2.     Ковачева, Г. Превенция на престъпността на непълнолетните в Република България. Варна, ВСУ, 2013 (учебно помагало).

3.     Наумова, Ст., Н. Йонкова. Методология за събиране и анализиране на информация в областта на политиките по интеграция на имигра­н­ти и пилотен анализ. – В: Хармония в различията (сборник с мате­риали), С., Комисия по защита от дискриминация, 2013.

4.     Национален анализ за 2013 г. на групи жертви на вътрешен и меж­дународен трафик, настанени в кризисни центрове в България (Д. Кю­ланов, д-р, Л. Загорова), ECPAT-Bulgaria, българска секция, Сдружение "Пренебрегнати деца".

5.     Социализация и девиантно поведение (съст. и ред. В. Златанова). С., ОМДА, 2013, ISBN 978-954-9719-30-7.

6.     Станков, Б. Наказателно право. Казуси и методология за решаване. Варна, ВСУ, 2013.

 

IV.  ЗАЩИТЕНИ  ДИСЕРТАЦИИ  И  ХАБИЛИТАЦИИ НА ЧЛЕНОВЕ НА БАК И ПО ПРОБЛЕМИ НА ДЕВИАЦИИТЕ

 

·        „Престъпно бездействие” – присъдена образователно-научната степен „доктор по право”  на гл. ас. Цветанка Петрова, Академия на МВР.

·        „Оперативноиздирвателни мероприятия на полицията за противо­действие на престъпността“ – присъдена образователно-научната степен „доктор по национална сигурност“ на гл. ас. Стоян Стоянов, Академия на МВР.

·        „Девиантни модели на участие в местната власт в Дупница и Велин­град“–присъдена образователно-научната степен „доктор по со­циология“на Люба Спасова, Институт за изучаване на обществата и знанието при БАН.

·        Гл.ас. Мария Нейкова, д-р, от Бургаския свободен университете из­брана на академичната длъжност „доцент“ по административно право с хабилитационния труд “Децентрализацията – основен фактор за повиша­ване ефективността на управлението“.

 

V.   МЕРОПРИЯТИЯ НА БАК

 

Сбирки на семинара по криминология

 

1.     Ефективност на възпитателните мерки на малолетни и непълнолетни – представени резултати от емпирично изследване на ЦКБППМН от  Дора Михайлова и Димитър Кюланов, д-р.

2.     Измами, свързани с посегателства върху европейския бюджет – ДДС и банкови карти – резултати от емпирично изследване на НИКК-МВР, свързано с проект на ГД „Национална полиция“, утвърден от ЕК в рамките на програмата „Предотвратяване и борба с престъпността“, представени от  Евелина Трайкова.