Get Adobe Flash player
There are no translations available.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО КРИМИНОЛОГИЯ

София 1612, ул. „Лерин” № 14, вх. А, ап. 1

тел. 0887 207 862; 0887 694 092

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Б  Ю  Л  Е  Т  И  Н

 С О Ф И Я

2020

Брой 20, година ХХ

                                            

 

I. ПРИКЛЮЧЕНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ПРОБЛЕМИ НА ПРЕСТЪПНОСТТАИ ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕВИАНТНО ПОВЕДЕНИЕ, ТЯХНАТА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ

ПРЕЗ 2019 ГОДИНА.

 

ИНСТИТУТ ЗА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО ПРИ БАН

1. Наказателноправни средства за противодействие на престъпността в България (колективен проект с ръководител проф. д-р Гергана Маринова; индивидуални теми на проф. д-р Гергана Маринова, доц. д-р Екатерина Салкова, гл. ас. д-р Огнян Велев, ас. Мария Михайлова и др.).

2. Реклама и девиационен риск (Манол Асенов,докторантпо правна социология с научен ръководител проф. д-р Стефка Наумова).

3. Правно-социологически проблеми на съдебно-изпълнителното производство по Гражданско-процесуалния кодекс (Станимир Трифонов,докторантпо правна социологияс научен ръководител проф. д-р Стефка Наумова).

 

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

1. Пробационните мерки като алтернатива на лишаването от свобода, прилагана в общността(екип с ръководител гл. ас. д-р Светлин  Антонов).

 

ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ ПРИ БАН

1. Икономиката в сянка като девиантна практика(проф. д.с.н. Е.Ченгелова, проф. д.с.н.Валентина Златанова,гл. ас. д-р Люба Спасова).

2. Социална среда и девиации: устойчиви зависимости и ситуативни влияния (социални девиации в контекста на съвременните миграционни процеси)“(проф. д.с.н.Анна Мантароваи колектив) (втори етап на изследването).

 

II. НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПЛАНИРАНИ ЗА 2020 ГОДИНА

 

ИНСТИТУТ ЗА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО ПРИ БАН

1. Тенденции в развитието на българското наказателно законодателство(2020–2022 г.) (колективен проект с ръководител проф. д-р Гергана Маринова; индивидуални теми на проф. д-р Гергана Маринова, доц. д-р Екатерина Салкова, гл. ас. д-р Огнян Велев, ас. д-р Мария Михайлова и др.).

2. Девиационни практики в Агенцията по вписванията(Пирин Соколов, докторантпо правна социология с научен ръководител проф. д-р Стефка Наумова).

3. Криминологични аспекти на половата престъпност(Мариета Видулова, докторантпо правна социология с научен ръководител проф. д-р Стефка Наумова).

 

 

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ДЕПАРТАМЕНТ „НАЦИОНАЛНА И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ“

1. Равнище на възприемана корупция.

2. Панел „Взаимодействие на гражданите и полицията“ на темата „Сигурност на градската среда и обществено спокойствие“(двете теми сереализиратв рамките на проекта „Анализи и изследвания върху престъпността в България“от студенти магистри по криминология с ръководител проф. д-р Калин Гайдаров).

 

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО“

1. Рискове за сигурността. Към дълбока реформа на институционалните политики (съвместен проект на Фондация „РискМонитор“ и НБУ с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство; д-р Рада Смедовска-Тонева и др.).    

 

ІІІ. НОВИ КНИГИ НА КРИМИНОЛОГИЧНА И СРОДНА ТЕМАТИКА

 

1. Българското правосъдие за деца– 30 години след Конвенцията за правата на детето (сборник с материали от конференцияс международно участие,организирана от Фондация „Български център за нестопанско право“съвместно с Националния институт на правосъдието, Висшия адвокатски съвет и Института за държавата и правото при БАН, с подкрепата на УНИЦЕФ България, София,28–29 ноември 2019 г.). София: изд. Фондация „Български център за нестопанско право“, 143 с.,ISBN 978-619-7345-03-2.

2. Костадинова, Ралица.Условното осъждане по българското наказателно

     право. София: изд. Нов български университет,2019, 273 с.,ISBN 978-619-233-068-2.

3. Павлов, Христо, Ренета Пеева.Способите на доказване в наказателния процес(учебно помагало). Бургас: изд.Бургаски свободен университет, 2019, 278 с.,ISBN 978-619-7126-75-4.

4. Пенев, Йордан.Оперативно-издирвателна дейностза противодействие на икономическата престъпност(Първа част). София: изд.Академия на МВР, 2018, 267 с., ISBN978-954-348-149-1.

5. Противодействие на корупцията в Република България (сборник с материали от научно-приложната конференция „Проблеми на противодействието на корупцията в Република България“, организирана от ЮФ на РУ „Ангел Кънчев“, гр. Русе, 2 юни 2018 г.)(научни редактори:проф. д-р Петя Шопова, д-р Светлин Антонов). Русе: Академично издателство „Русенски университет“, 2019, 254 с.,ISBN 978-954-712-758-6.

6. Радулов, Росен.Полицейско противодействие на икономическите престъпления в сивата икономика на България. София: изд. Академия на МВР, 2018, 120 с., ISBN978-954-348-152-1.

7. Ченгелова, Емилия,  Валентина Златанова ,  Люба Спасова.Икономиката в сянка като девиантна практика. София: Издателство на БАН „Марин Дринов“, 2019, 379 с., ISBN 978-619-245-011-3.

8. Янев, Руси. Оперативно-издирвателна дейност за противодействие на икономическата престъпност (Втора част). София: изд. Академия на МВР, 2018, 238 с., ISBN 978-954-348-168-2.

 

IV. ХАБИЛИТАЦИИ НА ЧЛЕНОВЕ НА БАК

ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

 

1. Ас. д-р Галина Ковачева от ЮФ на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“е избрана на академичната длъжност „доцент” по специалността „Криминология” от научно жури при ВСУ, 25.04.2019 г.

 

V. ЗАЩИТЕНИ  ДИСЕРТАЦИИ  ПО ПРОБЛЕМИ НА КРИМИНОЛОГИЯТА, ДЕВИАНТНОТО ПОВЕДЕНИЕ И НА ЧЛЕНОВЕ НА БАК ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

 

1. „Оптимизация на инструментариума за противодействие на корупцията в системата на Министерството на вътрешните работи“– присъдена образователно-научна степен (ОНС)„доктор“ (по криминология)на Павлин Коджахристов,зам.-директор на Дирекция „Вътрешна сигурност“ при МВР; научен ръководителпроф. д-р Петя Шопова;научно жури при ЮФ на Русенски университет „Ангел Кънчев“, 15 април 2019 г.

2. Престъпност и наказателно правосъдие в медийната реалност на съвременна България“– присъдена ОНС „доктор“ (по криминология) наБоян Велчев, Преводаческа агенция „Софита“, София,научен ръководител доц. д-р Валентин Недев,научно жури при ВСУ „Черноризец Храбър“,11 октомври 2019 г.

3.  „Телефонната измама характеристика и превенция“– присъдена ОНС „доктор“ (по криминология) наИван Иванов, прокурор в Софийска районна прокуратура; научен консултантпроф. д-р Петя Шопова;научно жури при ЮФ на Русенски университет „Ангел Кънчев“, 11 декември 2019 г.

4. “Дефицити в социализацията на деца от семейства на работещи в чужбина родители”присъдена ОНС „доктор“ (по социология)на Ана Попова,редовен докторант в Института по философия и социология приБАН,научен ръководителпроф. д.с.н.АннаМантарова,научно жури приИнститута по философия и социология при БАН,4 юни 2019 г.

5. „Престъпления против правата на гражданите“присъдена ОНС „доктор“ (по наказателно право)на Мария Михайлова,асистент в Института за държавата и правото при БАН,научен ръководителпроф. д-р Пламен Панайотов,научно жури приЮФ на Русенски университет „Ангел Кънчев“,  4 октомври 2019 г.

 

VІ. СБИРКИ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИЯ СЕМИНАР

ПРИ БАК

 

  1. „Оптимизация на инструментариума запротиводействие на корупцията в системата на МВР(28 май 2019 г.) – докладчик: д-рПавлин Коджахристов, зам.-директор на Дирекция „Вътрешна сигурност“ при МВР.
  2. Условнотоосъжданеи превенцията напрестъпността“(26 ноември 2019 г.)–докладчик: гл. ас. д-р Ралица Костадинова, преподавател по наказателно право в Департамент „Право“ при Нов български университет.