Get Adobe Flash player
There are no translations available.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО КРИМИНОЛОГИЯ

София 1612, ул. „Лерин” № 14, вх. А, ап. 1

тел. 02958 54 41; 02872 91 20; 0887 207 862; 0887 694 092

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

Б  Ю  Л  Е  Т  И  Н

 

 С О Ф И Я

2019

Брой 19, година ХІХ

 

I. ПРИКЛЮЧЕНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ПРОБЛЕМИ НА ПРЕСТЪПНОСТТА И ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕВИАНТНО ПОВЕДЕНИЕ, ТЯХНАТА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ

ПРЕЗ 2018 ГОДИНА.

 

ИНСТИТУТ ЗА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО ПРИ БАН

1. Право и справедливост – общественото мнение за съдебната система (проф. д-р Стефка Наумова, съвместно изследване с Института за приложни социални науки и ресоциализация на Варшавския университет  и изследователи от Румъния, Унгария и Украйна).

 

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

1. Приложими подходи за въздействие вобществото върху извършителите на престъпления”(екип с ръководител гл. ас. д-р Светлин Антонов).

 

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ДЕПАРТАМЕНТ „НАЦИОНАЛНА И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ“

1. Сигурност на градската среда и обществено спокойствие.

2. Криминологични характеристики на домашното насилие на територията на гр. София (двете теми са реализирани в рамките на проекта „Анализи и изследвания върху престъпността в България“ от екип от студенти магистри по криминология с ръководител проф. д-р Калин Гайдаров).

 

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО ПРИ БАН

1. Социална среда и девиации: устойчиви зависимости и ситуативни влияния (социални девиации в контекста на съвременните миграционни процеси) (проф. д.с.н. Анна Мантарова и колектив) (приключен първи етап).

2. Радикализиране във всекидневието: фактори и механизми за нормализация на радикалността и насилието сред младежи (гл. ас. д-р Люба Спасова.

 

II. НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ,

ПРОВЕЖДАЩИ СЕ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

 

ИНСТИТУТ ЗА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО ПРИ БАН

1. Наказателноправни средства за противодействие на престъпността в България (колективен проект с ръководител проф. д-р Гергана Маринова с индивидуални теми и на доц. д-р Екатерина Салкова, гл. ас. д-р Огнян Велев, ас. Мария Михайлова)(2018–2019г.)

 

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

1. Пробационните мерки като алтернатива на лишаването от свобода, прилагана в общността(екип с ръководител гл. ас. д-р Светлин  Антонов).

 

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО ПРИ БАН

2. Икономиката в сянка като девиантна практика (проф. д.с.н. Е. Ченгелова, проф. д.с.н. Валентина Златанова, гл. ас. д-р Люба Спасова) (2016–2019 г.).

3. Социална среда и девиации: устойчиви зависимости и ситуативни влияния (социални девиации в контекста на съвременните миграционни процеси)“ (проф. д.с.н. Анна Мантарова и колектив) (втори етап на изследването).

 

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ДЕПАРТАМЕНТ „НАЦИОНАЛНА И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ“

1. Равнище на възприемана корупция.

2. Панел „Взаимодействие на гражданите и полицията“ на темата „Сигурност на градската среда и обществено спокойствие“(двете теми се реализират в рамките на проекта „Анализи и изследвания върху престъпността в България“ от екип от студенти магистри по криминология с ръководител проф. д-р Калин Гайдаров).

 

ІІІ. НОВИ КНИГИ НА КРИМИНОЛОГИЧНА И СРОДНА ТЕМАТИКА

 

1. Гюров, Ботьо. Имотни измами (криминологична характеристика и способи на извършване). София: Академия на МВР, 2016. 120 с. ISBN 978-954-348-135-4.

2. Канушев, Мартин. Престъпление и наказание в националната държава. Т. 1. София: Нов български университет, 2015.478 с.ISBN 978-954-535-876-0.

3. Ковачева,Галина.Стигматизация и криминална кариера. Варна: Университетско издателство ВСУ „Черноризец Храбър”, 2018. 159 с.ISBN 978-954-715-665-4.

4. Научни трудове на Института за държавата и правото. Т. 17. София: БАН, 2018.ISSN 1314-6459.

5. Нейкова, Мария. Гражданското общество – фактор на сигурността. София: Авангард Прима. ISBN 978-619-160-945-1.

6. Петрова, Цветанка.Престъпно бездействие. София: Сiela, 2018, 320 с.

ISBN978-954-28-2622-4.

7. Принудителната миграция: регионални и национални измерения на глобален проблем (съставител и редактор проф. дсн Анна Мантарова). София: Авангард Прима, 2018.195 с. ISBN978-619-239-037-2.

8. Ролята на криминологията и сродните й науки в противодействието на престъпността (сборник с материали от научно-приложна  конференция, организирана от ЮФ на Русенския университет „Ангел Кънчев”, гр. Русе, 10 юни 2017 г.)(отговорни редактори: проф. д-р Петя Шопова, гл. ас. д-р Светлин Антонов). Плевен:Медиатех, 2018. 357 с. ISBN: 978-619-207-150-9.

 

IV.  ХАБИЛИТАЦИИ НА ЧЛЕНОВЕ НА БАК

ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

 

1. доц. д-р Гергана Маринова  от Института за държавата и правото при БАН е избрана на академичната длъжност „професор” (10.04.2018 г.) по специалността „Наказателен процес”.

2. доц. д-р Мария Нейкова, декан наЦентъра за юридически науки при Бургаския свободен университет, е избрана на академичната длъжност „професор” по специалността „Административно право и процес”.

3. гл. ас. д-р Христо Павлов  от Центъра за юридически науки при Бургаския свободен университет е избран на академичната длъжност „доцент” по специалността „Криминалистика”.

 

V. ЗАЩИТЕНИ  ДИСЕРТАЦИИ  ПО ПРОБЛЕМИ НА КРИМИНОЛОГИЯТА, КРИМИНАЛИСТИКАТА И НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ  ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

 

1. „Гражданското общество – фактор на сигурността“ – присъдена научна степен „доктор на науките“ на  проф. д-р Мария Нейкова (член на БАК),декан на Центъра за юридически науки при Бургаския свободен университет, научно жури при Университета по библиотекознание и информационни технологии.

2. „Профилактика и противодействие на корупцията в държавната служба”  – присъдена образователно-научна степен (ОНС) „доктор по криминология“ на Асхат Газаев, зам.-декан на Юридически факултет на Таразкия държавен университет, Република Казахстан, научен ръководител доц. д-р Валентин Недев, научно жури при Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”.

3. „Полицейски контрол на пътното движение в населени места“ – присъдена ОНС „доктор по национална сигурност“ на Мария Ангелова (член на БАК), научен ръководител доц. д-р Добромир Доков, научно жури при Академията на МВР.

4. „Разследване на убийства, извършени  по поръчение или в изпълнение на решение на организирани престъпни групи“ – присъдена ОНС „доктор по криминалистика“ на гл. ас. Татяна Станкова, научен ръководител доц. д-р Иван Видолов, научно жури при Академията на МВР.

5. „Противодействие на проникването  на радикалния ислям в Република България“ – присъдена ОНС „доктор по национална сигурност“ на Христина Йорданова, научен ръководител проф. д-р Юри Търкаланов, научно жури при Академията на МВР.

 

VІ. СБИРКИ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИЯ СЕМИНАР

ПРИ БАК

 

1. Бежанците в България: ситуация, нагласи, рискове (резултати от емпирично социологическо изследване)(31 май 2018 г.) –докладчик: гл. ас. д-р Люба Спасова,  Институт за изследване на обществата и знанието при БАН.

2. Политикатавзатворното дело наБългария(27 ноември 2018 г.)–

 докладчик:проф. дюн Боян Станков, ЮФна Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”.